Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
Monday, December 11, 2023

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2563

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2563

รหัส

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

หมายเหตุ

1.63

แนวทางการป้องกันผู้กระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของเรือนจำกลางคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

นาวาอากาศเอกหญิง อุสรา  มนต์มณีรัตน์

ความมั่นคงศึกษา

2.63

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูและอาจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

พันโท สุรชาติ  ชาลีรินทร์

ความมั่นคงศึกษา

3.63

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวนในกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพภาคที่ ๒

พันเอก ณรงค์  วิชญาณวรวุฒิ

ความมั่นคงศึกษา

4.63

การใช้สมญานามในการปลูกฝังอุดมการณ์และความเป็นทหารอาชีพของกำลังพลในกองทัพบก

พันโท ยศศักดิ์   เขียวแก้ว

ความมั่นคงศึกษา

5.63

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบการป้องกันเชิงรุกในการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน ของกำลังพลกองโรงงาน กรมขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ ที่ทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดัง

นาวาเอกหญิง ลลิดา  อิสีประดิฐ

ความมั่นคงศึกษา

6.63

องค์ประกอบในการบรรลุผลลัพธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า องค์ประกอบในการบรรลุผลลัพธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก สัญญา ยอดพรมทอง

ความมั่นคงศึกษา

7.63

แนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของนักบินสังกัดศูนย์การบินทหารบก

พันโทธํารงเกียรติ์   ชาติทรนง

ความมั่นคงศึกษา

8.63

แนวทางการพัฒนาการใช้กำลังทางอากาศสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี

ความมั่นคงศึกษา

9.63

การประเมินหลักสูตรทหารเสือ: กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

พันโท ป้องรัฐ  แย้มงามเรียบรมทอง

ความมั่นคงศึกษา

10.63

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของการเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย์

พันโท ณรงค์ฤทธิ์  สบบง

ความมั่นคงศึกษา

11.63

การศึกษาพฤติกรรมการออมของกำลังพล คลังแสงที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

พันโท อรรถวิทย์ ภูดีทิพย์

ความมั่นคงศึกษา

12.63

แนวทางการพัฒนาการส่งกำลังกระสุนและวัตถุระเบิดของหน่วยสนับสนุนในกองทัพบก

พันโท ยิ่งยศ  สงวนพวกง

ความมั่นคงศึกษา

13.63

แนวทางการส่งเสริมบทบาทของนักสืบเอกชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล

นางสาว อำนวยพร  มณีวรรณ์

ความมั่นคงศึกษา

Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top