Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หน่วยขึ้นตรง

CGSC_QR Code

 

กิจกรรม เสธ.สัมพันธ์ 58 

กิจกรรม เสธ.สัมพันธ์ และ การสัมมนาวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘ 

หัวข้อการสัมมนา “แนวทางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของไทยไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในยุคเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

วันที่ ๖ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

  

๑. ความเป็นมา โรงเรียนเสนาธิการแต่ละเหล่าทัพได้ร่วมกันจัดการสัมมนาทางวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้ให้ความสำคัญต่อ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของไทยไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในยุคที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในส่วนของเหล่าทัพต่างๆ จะได้มีโอกาสในการอภิปรายและเสวนาวิชาการ ในวันที่ ๖ ก.ค. ๕๘ ซึ่งเป็นวันแรกของการสัมมนา เพื่อให้ได้ประโยชน์และทำให้การสัมมนาวิชาการมีความสอดคล้องและใช้ข้อมูลในการเสวนาวิชาการในวันแรกมาทำการวิเคราะห์รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในแต่ละเหล่าทัพ ซึ่งจะทำให้การสัมมนาวิชาการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 

๒. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

 

๒.๑ เพื่อผลักดันให้เกิดการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย 

๒.๒ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ นทน. ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

๒.๓ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง รร.สธ. แต่ละเหล่าทัพ 

๒.๔ เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละเหล่าทัพได้แสดงศักยภาพในด้านการวิจัยและพัฒนาของเหล่า

 

๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

          ๓.๑ นทน.รร.สธ.ทบ. จำนวน   ๓๐๐ นาย 

          ๓.๒ นทน.รร.สธ.ทร. จำนวน    ๑๒๖ นาย 

          ๓.๓ นทน.รร.สธ.ทอ. จำนวน   ๑๒๐ นาย 

                                         รวม      ๕๔๖  นาย    

 

๔. กำหนดการกิจกรรม เสธ.สัมพันธ์ และ การสัมมนาวิชาการ

วันจันทร์ ที่ ๖ ก.ค. ๕๘ พิธีเปิดกิจกรรม เสธ.สัมพันธ์ ๕๘ และการเสวนาวิชาการ

           ๐๗๓๐ - ๐๘๐๐          ลงทะเบียน

           ๐๘๐๐                       อาจารย์, นทน.และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม ณ ห้องประชุม โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

           ๐๘๑๕                      ประธานเดินทางมาถึง

           ๐๘๓๐ - ๐๘๔๕         พิธีเปิด

           ๐๘๔๕ - ๐๙๐๐          ชมวีดีทัศน์ และกล่าวนำวิทยากร

           ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐           บรรยายโดยวิทยากรจากศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

           ๑๐๓๐ - ๑๐๔๕          พักทานอาหารว่าง

           ๑๐๔๕ - ๑๒๑๕          บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

           ๑๒๑๕ - ๑๔๐๐          รับประทานอาหารกลางวัน / ชมนิทรรศการ

           ๑๔๐๐ - ๑๕๓๐          เสวนาวิชาการ (Panel Discussion) โดยผู้แทน สวพ. ๓ เหล่าทัพ

           ๑๕๓๐ - ๑๖๐๐          มอบของที่ระลึก ปิดการเสวนา

              การแต่งกาย          ชุดปกติคอพับแขนยาว (สีตามเหล่าทัพ)

วันอังคารที่ ๗ ก.ค. ๕๘ กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ณ รร.เสธ.เหล่าทัพ

          ๐๘๑๕ – ๑๕๐๐           การสัมมนาวิชาการแยกตาม รร.เสธ.เหล่าทัพ

วันพุธที่ ๘ ก.ค. ๕๘ กิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา

          ๐๘๐๐ – ๑๗๒๐           การแข่งขันกีฬา

          ๑๘๐๐ – ๒๑๓๐           งานเลี้ยงสังสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ค. ๕๘ แถลงผลการสัมมนา และพิธีปิดกิจกรรม เสธ. สัมพันธ์ ๕๘

           ๐๘๔๕                     นทน. พร้อม ณ ห้องประชุม โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

           ๐๙๐๐                      ประธานเดินทางถึง

           ๐๙๑๕                      พิธีกรกล่าวนำถึงกิจกรรมด้านการสัมมนา

           ๐๙๓๐ – ๑๐๓๐          แถลงผลการสัมมนา

           ๑๐๓๐ – ๑๐๔๕         ประธานกล่าวปิดกิจกรรม เสธ. สัมพันธ์ ๕๘

              การแต่งกาย          ชุดปกติคอพับแขนยาว (สีตามเหล่าทัพ)

 

๕. ผู้ประสานงาน  พ.ต.นันทสิทธิ์ คล้ายสีเงิน โทร. ๐๘๑ – ๙๗๖๓๓๘๐ หรือ
                             พ.ต.อิทธิพล  นามภูงา  โทร. ๐๘๖ – ๓๕๑๙๑๙๒

 

Download : รายละเอียดการจัดกิจกรรม เสธ.สัมพันธ์

 

=======================================================

 

บทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

Active Denial System

Defence Industry Collaboration

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกับความท้าทายใหม่ในการเป็นประชาคมอาเซียน

Defence Industry in China

พัฒนาการของอุตสาหกรรมป้องกันในประเทศเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ..วันนี้เราเดินช้า..หรือเค้าเดินเร็วไป

การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตุรกี

การประชุมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบอาเซียน

ขีปนาวุธนำวิถี 'สแตนดาร์ท SM-3' ผู้พิฆาตดาวเทียม

ก่อกำเนิดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI

Exoskeleton

เปิดประตูสู่เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

มาเลเซียพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจาก OFFSET

โอกาสในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

Panetta Supports Prompt Global Strike Weapon

แนวทางการพัฒนางานวิจัยป้องกันประเทศ

การพึ่งพาตนเองด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบประชาคมอาเซียน  

 

 =======================================================

 

 

 

   

   พงษาวดารยุทธศิลปะ  ภาค 1.   

    พงษาวดารยุทธศิลปะ  ภาค 2.    

พงษาวดารยุทธศิลปะ   ภาค 3.   

พิธีไหว้ครู นทน.รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 96 (12 ตุลาคม 2560 )

 

 

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.60 รร.สธ.ทบ. ทำพิธีเปิดการศึกษาของ นทน.หลักสูตรหลักประจำ     ชุดที่ 96 ณ ห้องจักรพงษ์ รร.สธ.ทบ. โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 95 ศึกษาดูงาน บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) และ ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ณ สถานตากอากาศบางปู อ.บางปู จ.สมุทรปราการ ( 7 ก.ย.60)

 

 

ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 95 ศึกษาดูงานภาคตะวันออก (30-2 ก.ย.60 )

 

 

 

 >>>>>>> ดูภาพทั้งหมด คลิก <<<<<<<

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 


 หลักสูตรหลักประจำ

วิชาสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 96  >>>ดาวน์โหลด<<<

ตำราสำหรับอ่านสอบเข้ารับการศึกษา (10 เล่มพราง) >>> ดาวน์โหลด <<<


 หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส

ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขั้นที่ 2, 3 15-18 พ.ย.60  >>>ดาวน์โหลด<<<

ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ 4 พ.ย.60  >>>ดาวน์โหลด<<<

ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษานายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 38

-   คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา   >>>ดาวน์โหลด<<<
-   กำหนดการปฏิบัติ   >>>ดาวน์โหลด<<<
-   ใบสมัคร  >>>ดาวน์โหลด<<<  


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา)

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                                                         (ความมั่นคงศึกษา) รุ่นที่ 33>>>>>>คลิกเพื่อดูบัญชีรายชื่อ<<<<<

 หมายเหตุ   -  ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ นศ.ศศ.ม.(ความมั่นคงศึกษา) รุ่นที่ 33 ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ย.60

  -  พร้อมเวลา 08.30 น.  ณ ห้องเรียนรวม  2 ชั้น 5 อาคารเสนาธิปัตย์ รร.สธ.ทบ.

  -  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

รายชื่อวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ศศ.ม. (ความมั่นตงศึกษา) ปี พ.ศ. 2533 - 2559 >>> Link <<<

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ศศ.ม.                      (ความมั่นตงศึกษา) ปี พ.ศ. 2552 - 2559 >>> Link <<<


ประกาศผล การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ >>> คลิกเพื่อดูรายชื่อ<<<<<


ประกาศ  รับสมครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการใน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จำนวน 3 อัตรา  >>>>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<


 ะกาศ รร.สธ.ทบ. เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ   >>>ดาวน์โหลด<<<


  ะกาศ รร.สธ.ทบ. เรื่อง ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปี 2560  >>>ดาวน์โหลด<<<


 

  ข่าวเปิดสอบงานราชการ 


หมวดหมู่รอง

1965687
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
531
833
2657
62637
102720
1752416
1965687