Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หน่วยขึ้นตรง

CGSC_QR Code

 

 สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอนที่ ๒

(พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๐๗)

            ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ รัฐบาลสั่งการให้กระทรวงต่าง ๆ จัดทำโครงการดำเนินงานภายในกระทรวงของตนเสนอให้รัฐบาลพิจารณา ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้เสนอโครงการ ๔ ปี ในการปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยเริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๐๑ ซึ่งได้รับการอนุมัติในโอกาสต่อมา โดยกำหนดโครงการไว้เป็นขั้นตอน ดังนี้

๑. ให้ผลิตนายทหารฝ่ายเสนาธิการให้พิใช้สำหรับ ๑๐ กรมผสม และให้หน่วยอื่น ๆ ตามความต้องการของกองทัพบก ซึ่งจุระบุจำนวนมาให้

๒. ให้ใช้หลักสูตรการศึกษา ๑ ปี โดยยึดถือแบบฉบับของสหรัฐอเมริกา เหตุผลที่ให้ลดการศึกษาลงเหลือ ๑ ปี ก็เพราะว่ากองทัพบกจะจัดตั้งวิทยาลัยการทัพบกขึ้น เพื่อให้การศึกษาแก่นายทหารระดับอาวุโสของกองทัพบก ซึ่งมีความชำนาญงาน และมีโอกาสจะได้เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต

๓. ย้ายโรงเรียนไปเข้าที่ตั้งใหม่ ณ สวนสนปฏิพัทธ์ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่จะให้

            โรงเรียน เสนาธิการทหารบกมีสถานที่เป็นของตน สมกับที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของกองทัพบกเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ กำหนดไว้ดังกล่าว โรงเรียนเสนาธิการทหารบกจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาที่ใช้ อยู่เดิม ให้มีระยะเวลาการศึกษาลดลงเหลือเพียง ๑ ปี ตั้งแต่ชุดที่ ๓๗ จนถึงชุดที่ ๓๙ ต่อมาในชุดที่ ๔๐ ก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดเป็นหลักสูตร ๑๓ เดือน โดยใช้เวลาการศึกษา ๕๒ สัปดาห์ ศึกษาในห้องเรียน ๔๔ สัปดาห์ อีก ๘ สัปดาห์ เป็นการดูงาน ตรวจและศึกษาภูมิประเทศ และฝึกภาคสนาม ซึ่งโรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้ใช้หลักสูตรนี้ จากชุดที่ ๔๐ จนถึงชุดที่ ๔๕

            ในชุดที่ ๓๗ จนถึงชุดที่ ๔๐ กองทัพบกได้อนุมัติให้มีการ " นั่งฟัง " ในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เพื่อให้บุคคลที่พ้นเกณฑ์ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร หลักประจำ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้

            นายทหารนั่งฟัง ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด และสอบคัดเลือกเข้านั่งฟังพร้อมกับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรหลักประจำ เฉพาะวิชาที่กำหนดให้ และแยกบัญชีไว้อีกประเภทหนึ่งต่างหาก ซึ่งเมื่อนายทหารนั่งฟังจบหลักสูตร และสอบไล่ได้ตามเกณฑ์ ก็จะได้ใบรับรองวิทยฐานะว่า ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้รับเข็มเสนาธิปัตย์ เป็นเกียรติยศ แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุในตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการ

            ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๐ กองทัพบกได้พิจารณาเห็นว่าการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนั้น อำนวยประโยชน์ให้ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่จะไปทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการเท่านั้น ยังให้ประโยชน์ทั้งผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร และฝ่ายอำนวยการของกรมยุทธบริการ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ และหน่วยในส่วนการศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงาน ยังจำเป็นต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละฝ่าย จึงจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ และประสานงานกันอย่างได้ผลดีแก่ส่วนรวม ดังนั้น จึงให้โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เปิดหลักสูตรเร่งรัดขึ้น ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ เดือน และเข้าฝึกภาคสนามพร้อมกับหลักสูตรหลักประจำในปลายปี ซึ่งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้เปิดหลักสูตรเร่งรัดต่อเนื่องกันรวม ๗ ชุด ตั้งแต่หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๔๐ จนถึงชุดที่ ๔๖

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๐๒ ราชอาณาจักรลาว ได้ฝากนายทหารลาว จำนวน ๒ นาย เข้าเรียนในชุดที่ ๓๘ เป็นประเทศแรก

  

1965705
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
549
833
2675
62637
102738
1752416
1965705