Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หน่วยขึ้นตรง

CGSC_QR Code

 

 สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 .ศ.๒๔๕๒ - ๒๔๗๕ 

            นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ เป็นต้นมา กรมเสนาธิการทหารบก ได้มีการพัฒนามาโดยลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๔๕๒ ซึ่งขณะนั้น จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เมื่อยังทรงพระยศพลตรีเป็นเสนาธิการทหารบก ได้โปรดให้ พันโท หลวงภูวนารถ นฤบาล ซึ่งเป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก จัดทำหลักสูตรการศึกษา เพื่อใช้กับ " นายทหารฝึกหัดราชการกรมเสนาธิการทหารบก " ขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้มีการสอนเป็นภาค ๆ และจัดระเบียบการศึกษา ตลอดจนควบคุมดูแลการศึกษาของนายทหารนักเรียนในขณะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน ด้วย เมื่อเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๕๒ กองทัพบกจึงมีคำสั่งให้คัดเลือกนายทหารเข้ามาศึกษา เป็นชุดที่ ๑ จึงได้ยึดถือสืบเนื่องกันต่อมาว่า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้เริ่มกำเนิดมาตั้งแต่วันนั้น 

            ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้ ได้เปิดการศึกษาทั้งสิ้น รวม ๒๑ ชุด ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๒ ปี ในตอนต้นหลักสูตรการศึกษา ไม่ปรากฏหลักฐานเด่นชัด คาดว่าใช้หลักสูตรทดลองการสอนวิชา และฝึกหัดนายทหารฝึกหัดราชการกรมเสนาธิการทหารบก ซึ่งประกอบด้วยวิชาสามัญ วิชาทหาร และการฝึกหัด หลักสูตรการศึกษาได้รับการพัฒนามาโดยลำดับ จนกระทั่งในหลักสูตรการศึกษา ชุดที่ ๕ ได้เพิ่มวิชาภาษาพม่า ลาว และ เขมร และมีการไปดูการซ้อมรบปลายปี ซึ่งต่อมาในชุดที่ ๗ ได้ปรับปรุงให้มีการศึกษาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ เขมร และแบ่งการศึกษาออกเป็น ปีที่ ๑ และ ๒ อย่างแน่ชัด จนกระทั่งในชุดที่ ๑๖ จึงมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาครั้งสำคัญ นั่นก็คือ จัดให้มีการไปฝึกงานในหน่วย ในปลายปีที่ ๑ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ก่อนการศึกษาในปีที่ ๒ ในชุดที่ ๑๘ เริ่มให้มีการดูงานหน่วยงานพลเรือน เช่น ดูงานการประปา กิจการกรมไปรษณีย์โทรเลข โรงงานทำกระดาษ โรงไฟฟ้าหลวง เป็นต้น ต่อมาในชุดที่ ๑๙ ได้เปิดโอกาสให้เลือกเรียนภาษาเพียงภาษาเดียว ปรากฏว่าทั้งชุดเลือกเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด 

            การเข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นสถาบันการศึกษาสูงสุดของกองทัพ ดังนั้น จึงมีการแข่งขันเพื่อเข้ารับการศึกษาในชุดต่าง ๆ ค่อนข้างสูง วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในช่วงนี้ ใช้วิธีให้หน่วยสอบคัดเลือกในขั้นต้น แล้วส่งให้กรมเสนาธิการทหารบกสอบคัดเลือก ตามจำนวนที่กำหนดเป็นส่วนรวมจากจำนวนที่หน่วยส่งมาสอบคัดเลือก ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ในอัตราส่วนโดยประมาณ ๑ ต่อ ๒ สำหรับในชุดที่ ๑๐ มีอัตราส่วนประมาณ ๑ ต่อ ๕ นับว่ามีการแข่งขันที่สูงมาก และในชุดที่ ๖ ไม่มีการสอบคัดเลือก แต่ให้หน่วยคัดเลือกมาเข้ารับการศึกษาตามจำนวนที่กำหนดให้ ในการคัดเลือกนายทหารเข้ามารับการศึกษานี้ ปรากฏว่าในชุดที่ ๗ หน่วยคัดเลือกมาไม่ดี ทำให้สอบตกหมดทั้งชุด วิธีการคัดเลือกก็ได้พัฒนาปรับปรุงมาตามลำดับเช่นเดียวกับการพัฒนาในด้าน อื่น ๆ การพัฒนาวิธีการคัดเลือกที่สำคัญในยุคนี้ ก็คือ การจัดทำหลักสูตรสอบคัดเลือก เพื่อให้นายทหารที่ประสงค์จะสอบเข้าได้เตรียมตัวล่วงหน้า ซึ่งได้เริ่มกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับการสอบเข้าศึกษาในชุดที่ ๑๐ 

            ในด้านผลการศึกษา ปรากฏว่า ในชุดที่ ๑ ถึงชุดที่ ๗ สอบตกมากกว่าได้ แต่ตั้งแต่ชุดที่ ๘ เป็นต้นมา ผลการศึกษาดีขึ้นมาก เนื่องจากมีการกวดขันวิธีการคัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีความรู้ และความสามารถดีจริง ๆ เข้ามารับการศึกษา นอกจากนี้ ในด้านการจูงใจให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการศึกษานั้น กองทัพบกได้กำหนดระเบียบให้ผู้สอบได้ที่ ๑ ของแต่ละชุด ไปดูงานต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตั้งแต่ชุดที่ ๘ จนถึงชุดที่ ๑๓ และกำหนดให้ผู้ที่สอบได้ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ได้เลื่อนเงินเดือน ๑ ขั้น และได้ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ได้เลื่อนเงินเดือน ๒ ขั้น จนทำให้ในชุดที่ ๘ จนถึงชุดที่ ๑๙ มีการศึกษากันอย่าง " เป็นล่ำเป็นสัน " มากที่สุดในสมัย ราชาธิปไตย 

            สำหรับสถานการณ์บ้านเมืองนั้น มีผลกระทบต่อการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในยุคนี้ที่สำคัญ ๆ จำนวน ๒ ครั้ง คือ การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.๒๔๕๔ ทำให้นายทหารนักเรียนในชุดที่ ๒ จบการศึกษาเพียงนายเดียว และชุดที่ ๓ ทั้งหมดถูกย้ายกลับต้นสังกัดเดิม หรือถอดยศก่อนจบการศึกษา และส่งผลกระทบให้เกิดความขาดแคลนนายทหารฝ่ายเสนาธิการ จึงต้องเร่งรัดชุดที่ ๔ ให้จบการศึกษาภายในปีเดียว ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทำให้ชุดที่ ๒๐ และชุดที่ ๒๑ ทั้งสองชุด ถูกส่งตัวกลับไม่มีผู้ใดจบการศึกษาตามหลักสูตร 

            ในยุคต้น ๆ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกมีสภาพเป็นเพียงแค่ห้องเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหาร บก โดยอาศัยอยู่ในตึกศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ชั้นบนบ้าง ชั้นล่างบ้าง เท่าที่สถานที่จะอำนวยให้ จนต่อมา เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๓ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นเอกเทศ ขึ้นกับกรมยุทธศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๗ (ชุดที่ ๑๓) จึงย้ายโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จากกระทรวงกลาโหม ไปอยู่ในบริเวณกรมแผนที่ทหารในปัจจุบัน 

            ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้ ยังมีสิ่งสำคญที่ควรจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเป็นสิ่งที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกทุกนายมีความ ภาคภูมิใจ สิ่งนั้นก็คือ เข็มเสนาธิปัตย์ ซึ่งออกแบบแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๗๑ (ชุดที่ ๑๖) และได้แจกจ่ายแก่ " ผู้มีสิทธิ์ " ตั้งแต่ชุดที่ ๗ เป็นต้นมา และได้มีการแจกเข็มเสนาธิปัตย์ และจัดงานเสนาธิการสโมสรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๑

 

1965713
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
557
833
2683
62637
102746
1752416
1965713