Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หน่วยขึ้นตรง

CGSC_QR Code

 

     ประวัติโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

               นับตั้งแต่ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๒  ซึ่งเป็นวันที่กองทัพบกได้ออกคำ  สั่งให้เปิดการศึกษาของนักเรียนเสนาธิการ ทหารบก ชุดที่ ๑ เป็นต้นมา จนถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ก็ครบรอบ ๑๐๐ ปี  ของการสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพบก สถาบันหนึ่ง 

            จากวันสถาปนามาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ได้ผลิตนายทหารชั้นมันสมองให้กับหน่วยราชการในกองทัพเป็นจำนวนมากรวมทั้งการ สนับสนุนการผลิต ฝอ.แก่เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน) และในอดีตก็ได้สนับสนุนการผลิต  ฝอ. แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(หลักสูตร  ฝอ.ตร.และหลักสูตรฝอ.ตร.(ตชด.)) อีกด้วย

            ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมานี้  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้รับการพัฒนามาโดยลำดับ  ทั้งในด้านการจัดหลักสูตร การจัดการศึกษา ตำรา สถานที่  และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ  และนโยบายที่ได้รับมอบ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่  สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ของนายทหารนักเรียนที่มีอยู่แล้วก่อนเข้ารับการ ศึกษา  รวมทั้งให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านวิชาการตามยุคตามสมัย  จากการพัฒนาการดังกล่าว สามารถแบ่งวิวัฒนาการของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ได้เป็น ๓ สมัยด้วยกัน คือ.-

๑.  สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เริ่มตั้งแต่สถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในปี พ.ศ.๒๔๕๒    จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.๒๔๗๕

๒.  สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๗(รร.สธ.ทบ.ถูกยุบเลิก ๒ปี ๒๔๗๕-๗๖) จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๔๘๘

๓.  สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๙ จนถึงปัจจุบัน อันเป็นสมัยที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงไปในแนวทางของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกต่างประเทศหลายประเทศ         

1965677
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
521
833
2647
62637
102710
1752416
1965677