Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

วัตถุประสงค์ รร.สธ.ทบ. 

 

๑.  เพื่อผลิตผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับกองพลขึ้นไป ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

๒.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านความมั่นคง และจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรที่กองทัพบกมอบหมาย

๓.  เพื่อพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาหลัก ด้านฝ่ายอำนวยการ ยุทธวิธี ผู้นำ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

๔.  เพื่อร่วมมือ สนับสนุน วิจัย และพัฒนา ด้านความมั่นคงทางทหารอย่างต่อเนื่อง

๕.    เพื่อพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

๖.    เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ด้านความมั่นคงทางทหารแก่สังคม และดำเนินกิจกรรม อื่นๆ ทางสังคม

๗.  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

๘.  เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบธรรมเนียมทหาร