Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หน่วยขึ้นตรง

CGSC_QR Code

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 

1. ภารกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มีหน้าที่

    ให้การฝึกและการศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือนทั้งทางยุทธวิธี เสนาธิการกิจและการช่วยรบ ระดับกองพลขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการได้ ตลอดจนวิทยาการชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอื่นๆ ตามที่กองทัพบกมอบหมาย ร่วมมือในการค้นคว้า พัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองพลขึ้นไป

2. การแบ่งมอบ  เป็นส่วนราชการขึ้นตรง กรมยุทธศึกษาทหารบก

3. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

    3.1 วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการให้การฝึกและศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือน ทั้งทางยุทธวิธี เสนาธิการกิจ และการช่วยรบระดับกองพลขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการได้

    3.2 การดำเนินการจัดการศึกษา ตลอดจนวิทยาการชั้นสูง ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอื่น ๆ ที่กองทัพบกมอบหมาย

    3.3 ร่วมมือในการค้นคว้า พัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมหน่วยระดับกองพลขึ้นไป

    3.4 ดำเนินการทางธุรการ กำลังพล ของนายทหารนักเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกทุกหลักสุตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ และการรายงานตัว การทะเบียนประวัติ การแต่งตั้งยศ การสถิติ รวมทั้งพิธีต่างๆ ในความรับผิดชอบของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

    3.5 ศึกษา วิจัยและพัฒนา และเสนอแนะ จัดทำตำราตลอดจนรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

    3.6 ปกครองบังคับบัญชานายทหารนักเรียน และผู้เข้ารับการศึกษา

 

1965684
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
528
833
2654
62637
102717
1752416
1965684