Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบวิชาทหารสื่อสาร

1. หน่วยใด เป็นหน่วยปฏิบัติการสื่อสารทางยุทธวิธี ในระดับกองทัพบก
กองการสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร
กรมทหารสื่อสารที่ 1
กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์

2. ข้อใดกล่าวถึงหลักนิยมในการใช้เครื่องมือสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เครื่องมือสื่อสารเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ต้องใช้เท่าที่จำเป็น
การใช้เครื่องมือสื่อสาร ต้องคำนึงถึงความทันเวลาเป็นสำคัญ
ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารน้อยที่สุด แต่ต้องให้สนองต่อภารกิจได้
ข้อ 2) และข้อ 3) กล่าวได้ถูกต้อง

3. ข้อใดปฏิบัติตามหลักนิยมทางการสื่อสารทางยุทธวิธีได้อย่างถูกต้อง
ร.11 พัน. 1 รอ. รับผิดชอบในการวางการสื่อสารไปยัง ร.11 รอ.
ป.พัน.11 รอ. รับผิดชอบในการวางการสื่อสารไปยัง ร.11 รอ. เมื่อได้รับภารกิจช่วยโดยตรง ร.11 รอ.
ร.1 รอ. วางกำลังทางปีกขวาของ ร.11 รอ. รับผิดชอบในการวางการสื่อสารไปยัง ร.11 รอ. ซึ่งตั้งอย่างซ้าย
ทั้ง ร.1 รอ. และ ร.11 รอ. รับผิดชอบ ในการวางการสื่อสารไปยัง พล.1 รอ.

4. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง (พัน.ส.ซบร. เขตหลัง)
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อ ทบ. แต่ ทบ. ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ สส.
สามารถซ่อมบำรุงขั้นสนามและขั้นคลัง สำหรับยุทโธปกรณ์สายสื่อสาร
จัดชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ เพื่อซ่อมบำรุงขั้นสนาม สนับสนุนหน่วยซ่อมบำรุงของ บชร. หรือ นขต.ทบ. ได้ไม่เกิน 4 ชุด
ดัดแปลงยุทโธปกรณ์สายสื่อสารได้ไม่เกินร้อยละ 50

ผลคะแนน =