Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบวิชาปลัดบัญชี

1. สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก มีภารกิจ 8 ประการ ยกเว้นข้อใด
วิเคราะห์โครงการของกองทัพบกเป็นส่วนรวม
กำหนดหลักนิยมในการบริหารงานในกองทัพบก
อำนวยการศึกษาในกิจการปลัดบัญชี
บังคับบัญชาและควบคุมการรายงานของกองทัพบก

2. โครงการของกองทัพบก แบ่งออกตามโครงสร้างงบประมาณมี 3 ประเภท คือ
โครงการปกติ โครงการพิเศษ โครงการสนับสนุน
โครงการหลัก โครงการรอง โครงการสนับสนุน
โครงการตามแผน โครงการระยะยาว โครงการเร่งด่วน
โครงการเสริมกำลังกองทัพ โครงการพิเศษ โครงการปกติ

3. โครงการฝึกศึกษาวิจัย และพัฒนาการทางทหาร หน่วยที่รับผิดชอบโครงการหลักคือ
กพ.ทบ.
ยก.ทบ.
กบ.ทบ.
กรม ฝสธ. ตามสายงาน

4. ในลำดับขั้นตอนการเสนอโครงการใหม่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบก หน่วยใดที่ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
หน่วยรับผิดชอบโครงการหลัก
หน่วยรับผิดชอบโครงการรอง
หน่วยเจ้าของโครงการ
สปช.ทบ.

5. งบประมาณของกองทัพบก ที่ใช้เพื่อให้ ทบ. สามารถเผชิญภัยคุกคามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เรียกงบประมาณประเภทนี้ว่า
งบประจำ
งบเร่งด่วน
งบพัฒนา
งบพิเศษ

ผลคะแนน =