Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบกิจการพลเรือน

1. ในการจัดหน่วยและเจ้าหน้าที่สายกิจการพลเรือนในระดับต่าง ๆ ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
สลก.ทบ. เป็นหน่วยปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ของ ทบ.
ยศ.ทบ. รับผิดชอบสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนของ ทบ.
ในกองร้อย ปัจจุบันยังไม่มีการบรรจุเจ้าหน้าที่สายกิจการพลเรือน โดยถือเป็นความรับผิดชอบของ ผบ.ร้อย
ในระดับ มทบ. หัวหน้ากองกิจการพลเรือนของ มทบ. เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการ

2. ในการปฏิบัติการกิจการพลเรือนของทหารนั้น จะครอบคลุมการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพลเรือน 3 งานหลัก ได้แก่ งานด้านการปกครอง การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ข้อใดเป็นบทบาทของทหารที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ด้านสังคมจิตวิทยา
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การรักษาความยุติธรรม
การควบคุมให้มีการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
การควบคุมและกำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายร่วมกับฝ่ายพลเรือน

3. ข้อใดกล่าวถึงหลักการหรือข้อพิจารณาในการอพยพประชาชนได้อย่างถูกต้อง
อพยพให้เร็วที่สุด เมื่อสถานการณ์อำนวย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ผู้ปฏิบัติหลักในการอพยพ คือ หน่วยกำลังทางยุทธวิธีในพื้นที่ และหน่วยอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การส่งกลับประชาชนกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด เมื่อได้รับการร้องขอจากส่วนราชการพลเรือน
ฝ่ายทหารจะรับผิดชอบการปฏิบัติการอพยพเมื่อสถานการณ์จำเป็นที่ฝ่ายพลเรือนไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือในกรณีการปฏิบัติการในพื้นที่ภายนอกประเทศ

4. “พื้นที่รวบรวมพลเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตหลังหรือเขตภายใน เป็นที่ตั้งชั่วคราว สำหรับการควบคุมผู้อพยพผู้ลี้ภัย ดำเนินการโดยหน่วยระดับกองทัพภาคขึ้นไป” คือ ความหมายของข้อใดต่อไปนี้
พื้นที่รวบรวมพลเรือน
พื้นที่รวบรวมผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย
ศูนย์รับผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย
ค่ายผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย

5. การฝึกซ้อมรบทางยุทธวิธี ใกล้ ๆ พรมแดนของข้าศึกในสภาวะที่ยังไม่เกิดสงคราม จัดว่าอยู่ในขอบเขตการดำเนินงานใดในการปฏิบัติการจิตวิทยา
การแสดงกำลังหรือแสดงการคุกคามที่ใช้กำลัง
การปฏิบัติทางยุทธวิธีที่หวังผลทางจิตวิทยา
การปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่หวังผลทางยุทธวิธี
การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ

6. “การประชาสัมพันธ์ที่ใช้ภายในกองทัพ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจของกำลังพลทุกระดับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน” เป็นความหมายของขอบเขตงานใดในการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ทหาร
การเสนาสนเทศ
การเสนาสัมพันธ์
การบอกกล่าวหรือชี้แจงเผยแพร่ให้ทราบ

7. การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง การปลูกฝังทางความเชื่อในระบอบการปกครองของสังคมหนึ่ง กับระบอบการปกครองของอีกสังคมหนึ่งว่าของใครจะเหมาะสมกว่ากัน อยากทราบว่า ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง
การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย
การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และกำลังใจในการต่อสู้
การเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วย
การเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

ผลคะแนน =