Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบวิชาการส่งกำลังบำรุง

1. หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุง จะต้องมีขีดความสามารถ ซึ่งทำให้หน่วยรับการสนับสนุนมีความมั่นใจว่า จะได้รับการสนับสนุนได้ตามเวลาและสถานที่ตามที่ได้วางแผนไว้ เป็นหลักในการส่งกำลังบำรุงในเรื่องใด
การได้ส่วนสัมพันธ์
การทันเวลา
ความเชื่อถือได้
ความถูกต้อง

2. ข้อใดไม่ใช่แนวความคิดในการส่งกำลังบำรุงของ ทบ. ไทย
ใช้ระบบการส่งกำลังบำรุงระบบเดียวกัน ทั้งในยามปกติและในยามสงครามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
วางแผนการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในยามสงครามไว้ตั้งแต่ในยามปกติ เมื่อมีการประกาศภาวะสงคราม สามารถดำเนินการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ตามแผนที่ได้วางไว้ได้ ซึ่งจะได้ไม่ต้องสะสมสิ่งอุปกรณ์สำรองสงครามไว้ตั้งแต่ในยามปกติ เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดหาและการจัดเก็บ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน แต่อาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างของที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ และเหตุการณ์ที่เผชิญหน้าหน่วยนั้น ๆ
พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง
การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังมีงานหลักอยู่ 3 ประการคือ การระวังป้องกันพื้นที่ส่วนหลัง การควบคุมความเสียหายเป็นพื้นที่ และการปฏิบัติของกำลังทางยุทธวิธีปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง (กยล.)
การระวังพื้นที่ส่วนหลัง ได้แก่มาตรการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อที่จะป้องกันหรือขัดขวางการควบคุมของข้าศึก อยู่ในความรับผิดชอบของ หน.สธ.4 ของหน่วย
การควบคุมความเสียหายเป็นพื้นที่ เป็นมาตรการป้องกันและควบคุมความเสียหายเพื่อลดผลที่จะบังเกิด ให้เหลือน้อยที่สุด อยู่ในความรับผิดชอบของ หน.สธ.4 ของหน่วย
การปฏิบัติของกำลังทางยุทธวิธี ปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง (กยล.) เป็นการใช้กำลังเข้าปฏิบัติต่อการก่อวินาศกรรมของข้าศึกในระดับที่ 1 อยู่ในความรับผิดชอบของ หน.สธ.4 ของหน่วย

4. ข้อใดกล่าวถึงสิ่งอุปกรณ์นอกโครงการของ ทบ.ไทย ได้ไม่ถูกต้อง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 1 ได้แก่ เสบียงคน และเสบียงสัตว์ สายยุทธบริการที่รับผิดชอบ คือ พลาธิการ, การสัตว์
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ตามอัตรา ซึ่งอนุมัติให้หน่วยมีไว้ครอบครอง โดยระบุเป็นอัตราของหน่วยหรือบุคคล รับผิดชอบโดยทุกสายยุทธบริการตามสิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอุปกรณ์ต่าง ๆ สายยุทธบริการที่รับผิดชอบคือ พลาธิการ ส่วนน้ำมันทำความสะอาด อาวุธ รับผิดชอบโดย สรรพาวุธ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ได้แก่ สิ่งทั้งมวลที่เกี่ยวกับ กระสุน วัตถุระเบิด และวัตถุเคมี รับผิดชอบโดย สรรพาวุธ และวิทยาศาสตร์

5. ใครคือผู้รับผิดชอบ การส่งกำลังบำรุงในระดับกองทัพบก
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการแต่ละสาย
เสนาธิการทหารบก ( โดย ผช.เสธ.ทบ. ฝ่ายกำลังบำรุง)
ผู้บัญชาการทหารบก

6. การส่งกำลัง เป็นการปฏิบัติในการกำหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจ่าย การซ่อมบำรุง และการจำหน่าย โดยมีการควบคุมอยู่ทุกขั้นตอน ซึ่งมีการควบคุมทางบัญชี และการควบคุมทางการส่งกำลัง ข้อใดคือการควบคุมทางการส่งกำลัง
การดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมบันทึกรายงาน และจัดทำมาตรการถาวรต่าง ๆ นับตั้งแต่สิ่งอุปกรณ์เข้าสู่ระบบการส่งกำลัง จนกระทั่งได้อนุมัติให้จำหน่ายจากบัญชีคุม
การดำเนินการเกี่ยวกับระบบการรายงาน การคิดคำนวณ การประเมินค่า แต่ละรายการสิ่งอุปกรณ์ให้สิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการทั้งสิ้นได้ส่วนสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่มีอยู่
การกำหนดและวางนโยบายเกี่ยวกับระดับสิ่งอุปกรณ์ที่แน่นอน และการดำเนินการเพื่อการประหยัดโดยต่อเนื่องทุกขั้นตอนในสายการส่งกำลัง และการบังคับบัญชา
การสำรวจสิ่งอุปกรณ์ตามระยะเวลา การรายงานสภาพสิ่งอุปกรณ์ การควบคุมการจ่าย ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

7. การซ่อมบำรุง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การซ่อมบำรุงระดับหน่วย การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง การซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป และการซ่อมบำรุงระดับคลัง ข้อใดคือการซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป
การซ่อมแก้อย่างจำกัดต่อยุทโธปกรณ์ครบชุด หรือซ่อมแก้ส่วนประกอบที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้
การซ่อมใหญ่ยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ ให้กลับคืนสู่สภาพที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เหมือนของใหม่
การตรวจสภาพ การทำความสะอาด การบริการ การรักษา การหล่อลื่น การเปลี่ยนซ่อมชิ้นส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยผู้ใช้หรือพลประจำยุทโธปกรณ์
การซ่อมส่วนประกอบใหญ่ และส่วนประกอบย่อย เพื่อส่งเข้าสายการส่งกำลัง หรือเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนโดยตรง

8. การขนส่งของ ทบ. ไทย กำหนดไว้เป็น 6 วิธี ได้แก่ ทางท่อ ทางน้ำ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ ทางอากาศ และเบ็ดเตล็ด ข้อใดคือวิธีการขนส่งที่บรรทุกสิ่งอุปกรณ์ได้มาก ขนส่งได้เร็ว แต่มีความอ่อนตัวน้อยมาก
ทางรถยนต์
ทางเรือ
ทางรถไฟ
ทางอากาศ

9. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ งานการส่งกำลังบำรุงในด้านการรักษาพยาบาล และการส่งกลับ
นายแพทย์ของหน่วยแต่ละระดับ เป็นผู้รับผิดชอบการรักษาพยาบาลในหน่วย
การปฏิบัติด้านการส่งกลับ มีหลักการปฏิบัติทั่วไปคือ หน่วยเสนารักษ์ที่อยู่ข้างหน้า รับผิดชอบในการส่งกลับคนไข้ของตน ไปให้หน่วยเสนารักษ์ที่อยู่ข้างหลัง เพื่อป้องกันการได้รับอันตรายของ จนท. เสนารักษ์ของหน่วยข้างหลัง จากการปฏิบัติของข้าศึกในพื้นที่ปะทะ
การพยาธิวิทยา คือ การตรวจหาเกี่ยวกับเชื้อปรสิตในตัวทหาร รวมถึงการตรวจสอบเชื้อปรสิตในอาหารที่ทหารบริโภค
การทันตบริการ จักษุบริการ ชุดข่าวกรองทางการแพทย์ถือเป็นการบริการสายแพทย์ในงานด้านการส่งกำลังบำรุง

ผลคะแนน =