Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบวิชายุทธการ

1. หน.สธ.3 เป็นฝ่ายอำนวยการคนสำคัญของผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัด การฝึก และ การยุทธ์ อยากทราบว่า ข้อใดเป็นความรับผิดชอบหลักของ สธ.3 ในเรื่องการจัด
การจัดทำ การรับรอง และการพิมพ์แจกจ่าย ระเบียบปฏิบัติประจำ (รปจ.) ของหน่วยโดยรวบรวมส่วนต่าง ๆ จากฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง
การดำรงสภาพความพร้อมของหน่วยรองทุกหน่วย
การรับหน่วยแยกหรือชุดต่าง ๆ แล้วทำการปฐมนิเทศ ฝึก และจัดหน่วยเหล่านั้นใหม่ตามความจำเป็น
การจัดตั้งและดำเนินการโรงเรียนต่าง ๆ ของหน่วย การจัดหา และแบ่งสรรที่เรียนในนอกหน่วย

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับแผน/คำสั่ง
ข้อแตกต่างระหว่างแผนกับคำสั่ง คือ คำสั่งต้องบ่งเวลาแน่นอน ส่วนแผนใช้ วัน ว. เวลา น. หรือเมื่อสั่ง และคำสั่งไม่มีสมมุติฐาน
แบบฟอร์มของแผน/คำสั่งยุทธการ มีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ หัวเรื่อง, ตัวเรื่อง และท้ายเรื่อง ในส่วนของตัวเรื่องประกอบด้วย 5 หัวข้อใหญ่ คิอ สถานการณ์, ภารกิจ, การปฏิบัติ, การช่วยรบ และการบังคับบัญชาและการสื่อสาร
แผนแบ่งตามความมุ่งหมายได้เป็น แผนยุทธศาสตร์ แผนการทัพ แผนยุทธการ แผนการช่วยรบ แผนสำรอง แผนเผชิญเหตุ
คำสั่งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ คำสั่งการรบ และคำสั่งปกติ โดยคำสั่งปกติ เป็นคำสั่งที่กล่าวถึงการปฏิบัติทางธุรการปกติ ณ ที่ตั้งปกติ หรือในสนาม ได้แก่ คำสั่งทั่วไป, คำสั่งเฉพาะ, คำสั่งนโยบาย และระเบียบปฏิบัติประจำ

3. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ กลุ่มงานในกระบวนการแสวงข้อตกลงใจ ตาม นส. 100-9 ที่ใช้ทำการสอนใน รร.สธ.ทบ.
กลุ่มงานที่ 1 วิเคราะห์ภารกิจ, กลุ่มงานที่ 2 พัฒนาหนทางปฏิบัติ, กลุ่มงานที่ 3 การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ, กลุ่มงานที่ 4 การตกลงใจและปฏิบัติ
กลุ่มงานที่ 1 วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ, กลุ่มงานที่ 2 พัฒนาทางปฏิบัติ, กลุ่มงานที่ 3 วิเคราะห์การรบ, กลุ่มงานที่ 4 การเปรียบเทียบและตกลงใจ
กลุ่มงานที่ 1 วิเคราะห์ภารกิจ, กลุ่มงานที่ 2 พัฒนาหนทางปฏิบัติ กลุ่มงานที่ 3 การวาดภาพการรบ, กลุ่มงานที่ 4 การเปรียบเทียบและตกลงใจ
กลุ่มงานที่ 1 วิเคราะห์ภารกิจ, กลุ่มงานที่ 2 พัฒนาหนทางปฏิบัติ กลุ่มงานที่ 3 วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ, กลุ่มงานที่ 4 เปรียบเทียบและตกลงใจ

4. การกำหนดกิจเฉพาะ, กิจแฝง และกิจสำคัญยิ่ง เป็นงานที่เกิดขึ้นในกลุ่มงานที่ 1 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกิจเฉพาะ
กิจเฉพาะมักระบุในข้อ 2 ภารกิจ ข้อ 3 แนวความคิดในการปฏิบัติของแผน/คำสั่งของหน่วยเหนือ
เป็นกิจที่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงจากหน่วยเหนือ แต่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติ
อาจระบุในคำแนะนำในการประสาน ตลอดจนผนวกและแผ่นบริวารต่าง ๆ
ถูกเฉพาะข้อ 1) และข้อ 3)

5. ในการพัฒนาทางปฏิบัติ จะมีปัจจัยตรวจสอบหนทางปฏิบัติอยู่ 5 ปัจจัย จากข้อความเป็นการตรวจสอบหนทางปฏิบัติในทางวิทยาศาสตร์ และปริมาณหน่วยนับตามแนวความคิดของ ผบ.หน่วยในเรื่อง “เวลา, ระยะทาง, และเครื่องมือ/หน่วยปฏิบัติ” เป็นปัจจัยตรวจสอบหนทางปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยใด
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ความยอมรับได้
ความแตกต่าง

6. จากตารางเปรียบเทียบด้านล่าง อยากทราบว่า เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบใด ปัจจัย ห/ป 1 ห/ป 2 ห/ป 3 ดำเนินกลยุทธ์ + - - ยิงสนับสนุน 0 + - C2 0 - + ความอ่อนตัว + + 0 รวม 2+ 0 -1 ลำดับของ ห/ป 1 2 3
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantities Analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยทั่วไป (Broad Categories Analysis)
การวิเคราะห์จากปัจจัยเฉพาะ (Subjective Analysis)

7. โครงสร้างที่บัญชาการ/แบบของ ทก. ได้แก่ ทก.ยุทธวิธี, ทก.หลัก, ทก.สำรอง และ ทก.หลัง ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับลักษณะของที่บัญชาการหลักระดับกองพล (Main CP)
ทก.หลัก จะพ้นระยะยิงไกลสุดของปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้าม เสนาธิการของหน่วยเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของ ทก.หลัก
ทก.หลัก นี้ต้องเคลื่อนที่ได้ 100%
ทำการวางแผนปฏิบัติสำหรับอนาคต และการดำรงสภาพการรบให้ดำเนินไปได้
ถูกทุกข้อ

8. จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ประเมินค่าผลลัพธ์ เมื่อวิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบฝ่ายเรา : ฝ่ายข้าศึกเท่ากับ 1 : 6 ฝ่ายเราสามารถปฏิบัติภารกิจแบบใดเหมาะสมที่สุด
ตั้งรับแบบเร่งด่วน
การตีโต้ตอบ
ตั้งรับแบบเตรียมการหรือที่มั่นดัดแปลง
รั้งหน่วง

9. ภารกิจแถลงใหม่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ภารกิจ ข้อใดเป็นองค์ประกอบของภารกิจแถลงใหม่
ใคร ทำอะไร เมื่อใด ที่ไหน ทำไม
ใคร ทำอะไร เมื่อใด ที่ไหน ทำไม อย่างไร
อะไร เมื่อไร ที่ไหน ทำไม อย่างไร
ใคร ทำอะไร เมื่อใด ที่ไหน อย่างไร

ผลคะแนน =