Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบวิชาสรรพาวุธทหารบก

1. การเสนอความต้องการ สป.5 ในส่วนของความต้องการทดแทนนั้น ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
หน่วยใช้เป็นผู้เสนอ
หน่วยใช้ต้องเสนอล่วงหน้าก่อน 120 วัน
หน่วยใช้ต้องเสนอล่วงหน้า 90 วัน
หน่วยใช้ไม่ต้องเสนอ

2. ระดับการสนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ การสนับสนุนโดยตรง การสนับสนุนทั่วไป และการสนับสนุนประจำที่ อยากทราบว่าหน่วยใด จัดเป็นหน่วยสนับสนุนทั่วไป ตามคำสั่ง ทบ.ลับ (เฉพาะ) ที่ 267/26 ลง 12 ต.ค. เรื่อง อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ 18)
กองพันส่งกำลังและบริการ
กองสรรพาวุธเบากองพล
กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ

3. ในการวิจัยพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ กองพัฒนาสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยใด
กองวิทยาการ
กองจัดหา
ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ

4. ในเรื่องความรับผิดชอบต่อชิ้นส่วนตามอัตราพิกัด (ชอพ.) หน่วยใดเป็นผู้อำนวยการจัดทำและแจกจ่ายบัญชีชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (บชอพ.)
หน่วยใช้
หน่วยสรรพาวุธสนับสนุนโดยตรง
สพ.ทบ.
ไม่มีข้อใดถูก

ผลคะแนน =