Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบวิชาการกำลังพล

1. ในทางปฏิบัติ การทำบันทึกประจำวันของหน่วย ใครเป็นผู้จัดทำรวมทั้งหมด
แผนกธุรการและกำลังพล
แผนกการข่าว
แผนกยุทธการ
แผนกส่งกำลังบำรุง

2. ท่านคิดว่า การเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร นบส.ฯ น่าจะเกี่ยวข้องกับหลักการจัดการกำลังพลข้อใดมากที่สุด
การเร้าความปรารถนาในการทำงาน
การให้ความเชื่อมั่นในความก้าวหน้าอาชีพ
การบรรจุคนให้เหมาะสมกับงาน
การเพิ่มพูนความสามารถโดยให้ผ่านการฝึก

3. รายงานกำลังพลตามระยะเวลา เป็นรายงานที่นายทหารฝ่ายกำลังพลเป็นผู้รวบรวมเสนอต่อ ผบ. อยากทราบว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับรายงานดังกล่าว
เป็นข้อมูลใช้ทำประมาณการกำลังพลได้
ผบ. อาจเพ่งเล็งเรื่องใดเป็นพิเศษ
ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานฉบับเก่าได้
รายงานต้องครอบคลุมกิจการงานกำลังพลทั้งหมดในหน่วย

4. ร.อ. เก่งกล้า อายุ 39 ปี ลาออกจากราชการ จัดเป็นนายทหารประเภทใด
นายทหารสัญญาบัตรกองเกิน
นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ

5. ทหารกองเกิน อายุ 45 ปี ซึ่งไม่ถูกรับราชการในกองประจำการ จะอยู่ในกองหนุนประเภทใด ชั้นใด
ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 2
ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 3
ประเภทที่ 2 ชั้นที่ 2
ประเภทที่ 2 ชั้นที่ 3

6. ใครเป็นผู้กำหนดลำดับความเร่งด่วน ของกำลังทดแทนในกองร้อยกำลังทดแทน
สธ.1
สธ.2
สธ.3
สธ.4

7. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง สำหรับการเลือกที่ตั้ง ทก.
สธ.1 เป็นผู้เลือกที่ตั้งเฉพาะ สำหรับ ทก.หลัง
สธ.3 เป็นผู้เลือกที่ตั้งเฉพาะ สำหรับ ทก.หลัง
สธ.3 เป็นผู้เลือกที่ตั้งเฉพาะ สำหรับ ทก.หลัก
สธ.1 เป็นผู้เลือกที่ตั้งเฉพาะ สำหรับ ทก.หลัก

ผลคะแนน =