Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
Wednesday, November 29, 2023

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2561

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2561

รหัส

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

หมายเหตุ

1.61

แนวทางการส่งเสริมการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพสังกัดกองทัพเรือ

นาวาเอกหญิง กมลวรรณ  เพชรานนท์

ความมั่นคงศึกษา

2.61

แนวทางการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในหน่วยทหารเพื่อให้ทหารกองประจำการ มีความผูกพันต่อหน่วยทหาร กรณีศึกษา กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

พันโท พิฆราช   สุริยะ

ความมั่นคงศึกษา

3.61

รูปแบบปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติน้ำท่วมของเหล่าทหารแพทย์

พันเอกหญิง จิราภรณ์  ชมศรี

ความมั่นคงศึกษา

4.61

แนวทางการพัฒนาความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้างประจำกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ  ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

พันโท สรยุทธ    จุลชาต

ความมั่นคงศึกษา

5.61

แนวทางการมีส่วนร่วมของช่างซ่อมบำรุง กรมทหารช่างที่ 21 กับ ภาคเอกชนในการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายทหารช่าง

พันเอก สาธิต  วีระสมวงศ์

ความมั่นคงศึกษา

6.61

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ กองทัพบก

พันโท พิทักษ์ภูมิ  รูปทอง

ความมั่นคงศึกษา

7.61

แนวทางการป้องกันการเข้าร่วมกลุ่มก่อเหตุรุนแรงของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

พันโท พูลศักดิ์     พรประเสริฐ

ความมั่นคงศึกษา

8.61

แนวทางการเสริมสร้างกำลังทหารพราน ให้เป็นกำลังทางยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พันเอก ปิยวัฒน์     สุประการ

ความมั่นคงศึกษา

9.61

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ กรมฝ่ายยุทธบริการกองทัพบกเพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

พันเอก รวมพล   ธรรมมา

ความมั่นคงศึกษา

Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top