CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา
 

หลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (พรส.) เล่มที่ ๔

เอกสารประกอบแถลงหลักสูตรการก่อการร้ายฯสำหรับผู้บริหาร 

 

"ถ้าท่านรู้จักตนเองและรู้จักข้าศึก ต่อให้รบร้อยครั้ง ท่านก็ไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผลลัพธ์ของมัน เมื่อท่านรู้จักตนเอง แต่ไม่รู้จักข้าศึกโอกาสแพ้หรือชนะของท่าน ย่อมมีเท่าๆกัน แต่Copyright 2022 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top