CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. ความภาคภูมิใจ
  3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา
 

หลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (พรส.) เล่มที่ ๔

เอกสารประกอบแถลงหลักสูตรการก่อการร้ายฯสำหรับผู้บริหาร 

 

"ถ้าท่านรู้จักตนเองและรู้จักข้าศึก ต่อให้รบร้อยครั้ง ท่านก็ไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผลลัพธ์ของมัน เมื่อท่านรู้จักตนเอง แต่ไม่รู้จักข้าศึกโอกาสแพ้หรือชนะของท่าน ย่อมมีเท่าๆกัน แต่Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top