CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา
 

หลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (พรส.) เล่มที่ ๗

มรดกทางความคิด

 

ด้วยสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลกปัจจุบัน มีมิติที่ถูกครอบงำจาก “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย (Global War on Terror)” ที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงในทุกระดับ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ทั้งยังก่อให้เกิดกระแสการก่อความไม่สงบปะทุขึ้นตามจุดต่างๆ ของโลก ซึ่งประเทศไทยก็ตกอยู่ภายใต้บริบทดังกล่าวด้วย โดยที่ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีศึกษาที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจ ในความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ ระหว่างการก่อการร้าย และการก่อความไม่สงบในสภาพแวดล้อมของสังคมแบบไทยๆ 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
 

บทนำ
โครงการจัดการองค์ความรู้

การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบสำหรับผู้บริหาร (พรส.)

๑. หลักการและเหตุผล

         ๑.๑ การจัดการความรู้เป็นสิ่งจำเป็นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกจะต้องดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของกองทัพบก ที่ต้องการให้โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ให้ได้ใน    พ.ศ.๒๕๖๔  ทั้งนี้แผนงานการจัดการความรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้แบ่งออกเป็น ๓ ห้วง โดยอาศัยแผนการจัดการความรู้จำนวน ๓ ฉบับ คือ

                ๑) แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกให้ยอมรับเอาการจัดการความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนด้วยความสมัครใจ

                ๒) แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้หลักที่จำเป็นต้องมีของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกให้เป็นความรู้เชิงประจักษ์ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

                ๓) แผนการจัดการความรู้ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้หลักที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้เป็นที่เชิงประจักษ์ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 

         ๑.๒ ขอบเขตการจัดการความรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

                ๑) ความรู้ทางทหารเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

                ๒) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการการศึกษาเชิงคุณภาพ

                ๓) ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

                ๔) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้าง

                ๕) ความรู้เกี่ยวกับการบริการวิชาการทางทหารที่มีคุณภาพแก่สังคม และสนองความต้องการของกองทัพและประชาชน

 

            ๑.๓ นโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรง โดยเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นต้องมีของหน่วยตามที่ระบุและจัดลำดับความเร่งด่วนไว้ต่อโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

            ภายใต้กรอบนโยบายและแผนงานของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในด้านการจัดการความรู้ ส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษในฐานะหน่วยขึ้นตรง ได้จัดทำโครงการจัดการแผนการจัดการความรู้ด้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ โดยมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร(พรส.) ซึ่งหลักสูตรฯ ดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และเป็นหลักสูตรที่ถูกบรรจุในงบงานการศึกษาตามหลักสูตรประจำปีของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ที่เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามคำสั่งกองทัพบก ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักสูตรฯ สอดคล้องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์การจัดการความรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกที่กำหนดไว้

 

๒. วัตถุประสงค์

            ๒.๑ เพื่อใช้กระบวนการจัดการความรู้ด้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

            ๒.๒ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกฝังแนวคิดใหม่ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษ ให้ยอมรับเอากระบวนการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

            ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษ ได้มีโอกาสถ่ายทอด แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันให้มากที่สุดและอย่างต่อเนื่อง

            ๒.๔ เพื่อถ่ายโอนความรู้ที่ติดอยู่กับตัวคณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาของส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษให้มาอยู่ในรูปแบบเชิงประจักษ์มากที่สุด

            ๒.๕ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ และพัฒนาความรู้เดิมให้ทันสมัย และให้คณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาของส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษสามารถก้าวทันวิทยาการทางด้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบอยู่ตลอดเวลา

            ๒.๖ เพื่อให้ส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษมีวัฒนธรรมการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแผนการจัดการความรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก �%9Copyright 2022 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top