CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา
 

หลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (พรส.) เล่มที่ ๕

บทสรุปองค์ความรู้

 

"แม้ว่าการปฎิบัติการทางทหารจะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่ก็ยังถือว่ามีความสำคัญรองจากการดำเนินการทางการเมือง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการปฏิบัติการทางทหารก็คือ การทำให้การดำเนินการต่างๆ ทางการเมืองมีอิสระในการทำงานร่วมกับประชาชนได้อย่างปลอดภัย" เดวิด กาลูล่า (David Galula, ๑๙๖๔)

 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
 
 

คำนำ 

 

หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๔  (หลักสูตร พรส. รุ่นที่ ๔) ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกให้นำหลักสูตรฯ เข้าบรรจุในงบงานศึกษาตามหลักสูตรประจำปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๐๘๖/๕๓ ลง ๒๗ ส.ค.๕๓) โดยเริ่มเปิดการศึกษา พรส. รุ่นที่ ๔ เมื่อ ๑๓ มกราคม – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ส่วนหลักสูตร พรส. รุ่นที่ ๕ เปิดการศึกษาเมื่อ ๑๒ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และหลักสูตร พรส. รุ่นที่ ๖ เปิดการศึกษาเมื่อ ๑๐ มกราคม – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เข้าใจบริบทและความสัมพันธ์ของสงครามการก่อการร้ายและสงครามการก่อความไม่สงบ กระทั่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ซึ่งระหว่างการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ มีการสัมมนากลุ่มจำนวน ๖ ครั้ง มีสาระสำคัญ ดังนี้   

 

ครั้งที่ ๑  รูปแบบการก่อการร้ายในอนาคต                            
ครั้งที่ ๒  การเปรียบเทียบยุทธศาสตร์สงครามต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างสหรัฐฯ กับอินเดีย              
ครั้งที่ ๓  สงครามจีฮัดและแนวโน้มการระเบิดฆ่าตัวตายในพื้นที่ จชต.              
ครั้งที่ ๔-๖  การกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้             

ซึ่งผลของการสัมมนาแต่ละครั้ง  นักศึกษาได้มีการจัดทำเป็นเอกสารไว้ เพื่อเป็น “องค์ความรู้เบื้องต้น” ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ต่อไป ส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จึงได้จัดทำเป็นรูปเล่ม ภายใต้ชื่อ “บทสรุปองค์ความรู้หลักสูตร พรส. รุ่นที่ ๔-๖” ขึ้น

 

หวังว่า เอกสารชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศาสตร์แนวนี้และเป็นการสืบสานองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบสำหรับนักศึกษาหลักสูตร พรส. ในรุ่นต่อๆ ไป

 

ด้วยจิตคารวะยิ่ง
พ.อ. บุญรอด ศรีสมบัติ
อจ.อก.สปพ.รร.สธ.ทบ.
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖                                                                                                           

 

Copyright 2022 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top