CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา
 

หลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (พรส.) เล่มที่ ๑

จุดเริ่มต้น...เส้นทางที่ก้าวเดิน

 

โดย พ.อ.บุญรอด ศรีสมบัติ

ตำนานผู้ก่อตั้งหลักสูตร

 
ดาวน์โหลดหลักสูตร
 
 
 
 

คำนำ

สงครามต่อต้านการก่อการร้าย (Global War on Terror)

 


ด้วยสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลกปัจจุบัน มีมิติที่ถูกครอบงำจาก “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย (Global War on Terror)” ที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงในทุกระดับ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ทั้งยังก่อให้เกิดกระแสการก่อความไม่สงบปะทุขึ้นตามจุดต่างๆของโลก ซึ่งประเทศไทยก็ตกอยู่ภายใต้บริบทดังกล่าวด้วย โดยที่ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีศึกษาที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจ ในความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ ระหว่างการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบในสภาพแวดล้อมของสังคมแบบไทยๆ

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเล็งเห็นว่าการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ผลสำเร็จโดยพลันนั้นจำเป็นจะต้อง “สร้างความเข้าใจ” ในตัวปัญหาที่แท้จริงระหว่างผู้กำหนดนโยบายของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถกำหนดกรอบและทิศทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกัน โรงเรียนเสนาธิการทหารบกฯ จึงได้เปิด “หลักสูตรการก่อการร้าย, สงครามต่อต้านการก่อการร้าย, การก่อความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑” ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นครั้งแรกของกองทัพบกและเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ จากความสำเร็จของหลักสูตรฯ ทำให้ได้รับการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ใน “สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบ ๙๙ ปี ของการสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบ ๙๙ ปี” ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการเปิดการศึกษา “หลักสูตรการก่อการร้าย สงครามต่อต้านการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑”

ในขณะเดียวกันผลของหลักสูตรการก่อการร้ายฯ รุ่นที่ ๑ ได้เกิดลูกโซ่แห่งองค์ความรู้ครั้งแรกด้วยการเปิดหลักสูตรร่วมระหว่างโรงเรียนเสนาธิการทหารบกกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้าย-การก่อความไม่สงบ” ขึ้นเมื่อ ๒๓-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และในปีต่อมาเมื่อ ๒๐ มกราคม-๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ก็ได้มีการเปิดหลักสูตรการก่อการร้ายฯ รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ เมื่อ ๑๒ มกราคม - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (รุ่นแรกที่ใช้ชื่อหลักสูตร พรส.) พรส. รุ่นที่ ๔ เมื่อ ๑๓ มกราคม -  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พรส. รุ่นที่ ๕ เมื่อ ๑๒ มกราคม – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พรส. รุ่นที่ ๖ เมื่อ ๑๐ มกราคม – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จากบทเรียนและประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีการรวบรวมบทความที่ได้พยายามเล่าเรื่องหลักสูตรผ่านวารสารเสนาธิปัตย์ ตลอดระยะเวลา ๖ ปีที่ผ่านมา จนทำให้เกิดเอกสาร “หลักสูตร พรส. : จุดเริ่มต้น...เส้นทางที่ก้าวเดิน นี้ขึ้น เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของหลักสูตรฯ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้        

ส่วนแรก  “เบื้องหลังโครงการหลักสูตรสงครามต่อต้านการก่อการร้ายสำหรับผู้บริหาร” เขียนไว้เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นการกล่าวถึงเบื้องลึกเบื้องหลังและแรงจูงใจที่ทำให้เกิด “คิดการใหญ่” ในการจัดทำหลักสูตร โดยได้ย้อนถึงความในใจพร้อมแรงผลักดันความคิดจากผู้ใหญ่ (ผบ.สบส.) ขณะนั้นมีการพูดถึงกระบวนการจัดทำโครงการหลักสูตรว่า มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร? และจะต้องใช้พลังกาย-พลังใจสูงมากขนาดไหน? ในการที่จะก้าวพ้นอุปสรรคดังกล่าว ส่วนนี้ได้เขียนขึ้นก่อนได้รับอนุมัติโครงการหลักสูตรจากกองทัพบก ท้ายที่สุดกองทัพบกก็อนุมัติหลักสูตร ก.ต.ส.ป. รุ่นที่ ๑ 

 

ส่วนที่ ๒ “โครงการหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร” เป็นการแสดงถึงโครงการหลักสูตรฯ ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ในด้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบและรายละเอียดองค์ประกอบของโครงการหลักสูตรฯ 

 

ส่วนที่ ๓  ก้าวใหม่หลักสูตรการก่อการร้าย : พัฒนาเชิงคุณภาพ เป็นการย่างเข้าปีที่ ๒ ของการเปิด “หลักสูตรการก่อการร้าย, สงครามต่อต้านการก่อการร้าย, การก่อความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒” (ก.ต.ส.ป.รุ่นที่ ๒) โดยมีการพัฒนาเชิงคุณภาพในเรื่อง (๑) การเตรียมการทางด้านเอกสาร (๒) ความพร้อมของการขออนุมัติจากกองทัพบก (๓) การเตรียมในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย (๔) ความพร้อมในการเปิดรับสมัครและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม (๕) คุณภาพของผู้เข้ารับการศึกษา 

 

ส่วนที่ ๔  กว่าจะเป็น “พ.ร.ส. รุ่นที่ ๓” เป็นการเล่าถึงหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๓ หรือเรียกชื่อย่อว่า “หลักสูตร พ.ร.ส. รุ่นที่ ๓” ครั้งนั้น พ.ร.ส. ยังใช้จุดทุกตัวพยัญชนะ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ใช้คำย่อเป็น “พ.ร.ส.” มีการระบุถึงความหมายของ Key word สำคัญๆ ของหลักสูตร เช่นคำว่า การพัฒนา – องค์ความรู้และผู้บริหาร และยังได้กล่าวถึง ๖ กลุ่มเป้าหมายที่โดดเด่นของหลักสูตรฯ และแรงจูงใจของนักศึกษา แล้วจะได้นำเสนอในเรื่องแนวโน้มของหลักสูตรว่าจะมีทิศทางอย่างไร? และจบด้วย บทสรุป: หลักสูตร พ.ร.ส.จะทำ “หน้าที่” นี้อย่างไร? 

 

ส่วนที่ ๕ “หลักสูตร พรส. ใหม่ : “สร้างองค์ความรู้ สู้จากฐานปัญญา” เป็นการเล่าเรื่องความก้าวหน้าของหลักสูตร พรส. รุ่นที่ ๔ ที่ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกอย่างเป็นทางการ มีการกำหนด คำย่อของหลักสูตรว่า “พรส.” พร้อมกำหนดคำขวัญของหลักสูตรว่า “สร้างองค์ความรู้ สู้จากฐานปัญญา” มีการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ “เครือข่าย พรส.” ต่อไป

 

ส่วนที่ ๖ พรส.๕ : ก้าวย่างแห่งคุณภาพ เป็นระบุถึงการเปลี่ยนแปลง “เชิงคุณภาพ” ของหลักสูตรพรส.รุ่นที่ ๕ ที่น่าสนใจ ได้แก่ มีนายพลและผู้พิพากษาคนแรกที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับหัวหน้าภาควิชาผู้นำทางสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และรีไรเตอร์อาวุโสของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น จากนั้นจะได้กล่าวถึงการคัดสรรที่เข้มข้นขึ้นกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เปลี่ยนไป จบท้ายด้วยกระบวนการสร้าง “เครือข่าย พรส.”  ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

ส่วนที่ ๗ พรส.๖ : แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เป็นเรื่องที่ว่าด้วย จุดเปลี่ยนของหลักสูตร พรส.รุ่นที่ ๖ ที่จะต้องบันทึกจุดแข็งของหลักสูตรฯและองค์ความรู้ใหม่ ริเริ่มที่จะทำหนังสือ “สื่อสังคมออนไลน์ : ภัยคุกคามด้านความมั่นคง?”  และ “กล่ององค์ความรู้ พรส.” เป็นกล่องกระดาษที่บรรจุด้วยหนังสือ ๕ เล่ม จากงานเขียนของคณะจารย์และศิษย์เก่า พรส.  เพื่อแสดงให้เห็นพัฒนาการของหลักสูตรที่นับวันจะเข้าใกล้ปลายอุโมงค์แห่งความสำเร็จเข้าไปทุกที

 

ส่วนที่ ๘ พรส.๗ : โครงการนักวิชาการพบนักรบ จชต. เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ จชต. ได้มีโอกาสรับฟังการเสนอแนะชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิด หลักการที่เหมาะสม และในโอกาสเดียวกันนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้ปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักนิยม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง อันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหา จชต. ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาหลักสูตร พรส.๗ และคณาจารย์ รร.สธ.ทบ. ได้ลงพื้นที่จริง ณ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี อำเภอเสาะ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ทำให้ได้ข้อมูลการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ที่เป็นจริงในพื้นที่ มากกว่าการนั่งในห้องเรียน รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกของหนังสือ “สงครามอารยะขัดขืน (Civil Disobedience)?”            

 

อย่างไรก็ตาม จากอิฐก้อนแรกที่ได้วางพื้นฐานหลักสูตร พรส. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างมั่นคง ผู้เขียนได้มองเห็นภาพความสำเร็จของหลักสูตร พรส. บนเส้นทางที่จะก้าวเดินไปสู่อนาคตว่า หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่สำคัญของกองทัพบกและสังคม ซึ่งเปิดพื้นที่สำหรับประชาชนตัวเล็กๆ ที่รักงานด้าน ความมั่นคง ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ เพื่อนำพาชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบทุกรูปแบบอย่างสมบูรณ์

 

ด้วยจิตคารวะยิ่ง
พ.อ. บุญรอด ศรีสมบัติ
อจ.อก.สปพ.รร.สธ.ทบ.
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
Copyright 2022 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top