CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา
 

หลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (พรส.) เล่มที่ ๒

คู่มือหลักสูตร

จากบทเรียนและประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดเอกสาร "คู่มือหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร" จัดทำขึ้นในแต่ละปี... 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
 

คำนำ

 


ด้วยสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลกปัจจุบัน มีมิติที่ถูกครอบงำจาก “สงครามต่อต้าน การก่อการร้าย (Global War on Terror)” ที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงในทุกระดับ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ทั้งยังก่อให้เกิดกระแสการก่อความไม่สงบปะทุขึ้นตามจุดต่างๆ ของโลก ซึ่งประเทศไทยก็ตกอยู่ภายใต้บริบทดังกล่าวด้วย โดยที่ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีศึกษาที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจในความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ ระหว่างการก่อการร้าย และ การก่อความไม่สงบในสภาพแวดล้อมของสังคมแบบไทยๆ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เล็งเห็นว่า การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ผลสำเร็จโดยพลันน้ัน จำเป็นจะต้อง “สร้างความเข้าใจ” ในตัวปัญหาที่แท้จริง ระหว่างผู้กำหนดนโยบายของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถกำหนดกรอบและทิศทางในการแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกันโรงเรียนเสนาธิการทหารบกฯจึงได้เปิด“หลักสูตรกํารก่อการร้าย,สงครามต่อต้านการก่อการร้าย, การก่อความไม่สงบ และการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบสําหรับผู้บริหารรุ่นที่๑”ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นคร้ังแรกของกองทัพบก

จากความสาเร็จของหลักสูตรฯ ทำให้ได้รับการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ใน “สรุปเหตุการณ์สาคัญในรอบ ๙๙ ปี ของการสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกครบรอบ๙๙ปี” ว่า ในปีพ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการเปิดการศึกษา “หลักสูตรการก่อการร้าย สงครามต่อต้านการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบและ การป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑”

ในขณะเดียวกัน ผลของหลักสูตรการก่อการร้ายฯรุ่นที่๑ได้เกิดลูกโซ่แห่งองค์ความรู้ครั้งแรก ด้วยการเปิดหลักสูตรร่วมระหว่างโรงเรียนเสนาธิการทหารบกกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้าย-การก่อความไม่สงบ”ขึ้นเมื่อ ๒๓-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และในปีต่อมาเมื่อ ๒๐ มกราคม - ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ก็ได้มีการเปิดหลักสูตรการก่อการร้ายฯรุ่นที่๒และ รุ่นที่ ๓ เมื่อ ๑๒ มกราคม - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (รุ่นแรกที่ใช้ชื่อหลักสูตร พรส.) พรส. รุ่นที่ ๔ เมื่อ ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พรส.รุ่นที่๕ เมื่อ ๑๒ มกราคม - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พรส.รุ่นที่ ๖ เมื่อ ๑๐ มกราคม - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ พรส.รุ่นที่ ๗ เมื่อ ๑๖ มกราคม- ๒๗กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และได้ดำเนินการต่อมาในพรส.รุ่นที่๘,๙และ๑๐ตามลำดับ

จากบทเรียนและประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดเอกสาร “คู่มือหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ การก่อการร้าย และการก่อความไม่สงบสําหรับผู้บริหาร นี้ขึ้นโดยมีส่วน“เนื้อหาและวธีการศึกษา”เป็นส่วนสําคัญที่สุดที่ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องให้ความสนใจ เพราะจะระบุถึงการปฏิบัติ เป้าหมายการเรียนรู้ ประเด็นสาคัญ คำถามนำในการสัมมนากลุ่มเอกสารอ้างอิงซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถจัดวางตัวเอง (Positioning) ระหว่างความคิด องค์ความรู้ และประสบการณ์ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับโครงการหลักสูตรฯ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เล็งเห็นว่า การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ผลสำเร็จโดยพลันนั้น จำเป็นจะต้อง “สร้างความเข้าใจ” ในตัวปัญหาที่แท้จริง ระหว่างผู้กำหนดนโยบายของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถกำหนดกรอบและทิศทางในการแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกัน โรงเรียนเสนาธิการทหารบกฯ จึงได้เปิด “หลักสูตรการก่อการร้าย, สงครามต่อต้านการก่อการร้าย, การก่อความไม่สงบ และการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นครั้งแรกของกองทัพบก

จากความสำเร็จของหลักสูตรฯ ทำให้ได้รับการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ใน “สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบ ๙๙ ปี ของการสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบ ๙๙ ปี” ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการเปิดการศึกษา “หลักสูตรการก่อการร้าย สงครามต่อต้านการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑”

 

ด้วยจิตคารวะยิ่ง
คณาจารย์ สปพ.รร.สธ.ทบ.
๓ ม.ค. ๖๑


Copyright 2022 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top