CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
 

บทนำ
หลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้าย และการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (พรส.)

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จึงได้ริเริ่มจัดทำ “หลักสูตรการก่อการร้าย, สงครามต่อต้านการก่อการร้าย, การก่อความไม่สงบ และ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร” ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางขั้นต้นสำหรับผู้บริหารที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ ในการกำหนดกรอบนโยบายในการแก้ปัญหา ๓ จชต. ของทุกส่วนงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา ๓ จชต. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

 

 

 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล

        สภาพแวดล้อมความมั่นคงของโลกปัจจุบัน หลัง ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ มิติความมั่นคงถูกครอบงำด้วยบริบทของ “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” (Global War on Terror) ไปทุกส่วนของโลก โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจเดี่ยว ดำเนินนโยบาย ควบคุมยุทธศาสตร์การทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายกับกลุ่มก่อการร้ายระดับโลก เช่น “อัลเคด้า”

        ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็หนีไม่พ้นกระแสแนวคิดการทำสงครามไล่ล่ากลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในบัญชีการก่อการร้ายสากลที่จัดทำโดยสหรัฐอเมริกาได้แก่ กลุ่มเจมาห์อิสลามิยาห์, กลุ่มอาบูซายับ และกลุ่มก่อการร้ายใหม่ๆที่พัฒนาศักยภาพมาจากกลุ่มก่อความไม่สงบภายในประเทศ เป็นต้น

        ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนที่ประกาศดำเนินนโยบายการต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้กรอบขององค์กรสหประชาชาติ  กรอบอาเซียน  เอเปค และเออาร์เอฟ (ARF) ที่สำคัญมีความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ทั้งในระดับนโยบายระหว่างรัฐบาล และในระดับปฏิบัติการระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองฝ่าย 

        ภายหลังเหตุการณ์ปล้นปืน ๔ มกราคม ๒๕๔๗  สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จชต. ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แต่การแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายการแก้ไขปัญหาได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วความรุนแรงของสถานการณ์มิได้ลดน้อยลง แต่กลับเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ปัญหายังหาทางออกไม่ได้ก็คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในบางส่วนของภาครัฐ ยังมีความเข้าใจในเรื่องการก่อการร้าย, สงครามต่อต้านการก่อการร้ายไม่มากนัก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลในระดับสากล และยังคงสับสนเกี่ยวกับ การก่อความไม่สงบ, การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบที่เป็นปัจจัยภายในประเทศ หรืออาจจะเข้าใจไปคนละทาง จนก่อให้เกิดช่องว่างในการแก้ปัญหาตลอดมา

        โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เป็นสถาบันหลักที่ผลิตนายทหารในกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการในกองทัพบก ที่พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม ด้วยการให้การศึกษาในวิชาการด้านการทหาร และความมั่นคงที่ทันสมัย ตามสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง และจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน ๓ จชต.นั้น โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเห็นว่า หากจะแก้ปัญหาใน ๓ จชต.ให้หมดสิ้นไปโดยเร็วนั้น จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างแท้จริง ตั้งแต่ระดับนโยบาย ลงไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาใน ๓ จชต. จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง โรงเรียนเสนาธิการทหารบกจึงได้ริเริ่มจัดทำ “หลักสูตรการก่อการร้าย, สงครามต่อต้านการก่อการร้าย, การก่อความไม่สงบ และการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร” ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางขั้นต้นสำหรับผู้บริหารที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ ในการกำหนดกรอบนโยบายในการแก้ปัญหา ๓ จชต. ของทุกส่วนงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา ๓ จชต. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

๒.  วัตถุประสงค์


    ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจในเรื่อง การก่อการร้าย, สงครามต่อต้านการก่อการร้าย, การก่อความไม่สงบ และ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
    ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดสงครามก่อการร้ายในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 
    ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา เข้าใจ และ สามารถวิเคราะห์นโยบาย และยุทธศาสตร์การทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของนานาชาติ กลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศไทย
    ๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา เข้าใจ และ สามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการก่อการร้ายมากำหนดนโยบายการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

๓.  การดำเนินการ


    ๓.๑  ระยะเวลาในการศึกษา : ๖ สัปดาห์ (สัปดาห์ละ ๒ วัน)
    ๓.๑ วิธีการศึกษา        
       ๓.๑.๑ การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ
       ๓.๑.๒ การเสวนา 
       ๓.๑.๓ การสัมมนากลุ่ม 
    ๓.๒ การประเมินผล
       ๓.๒.๑ เอกสารวิเคราะห์ปัญหาการก่อการร้ายเป็นรายบุคคล
       ๓.๒.๒ เอกสารการสัมมนากลุ่ม และการนำเสนอ

 

๔.  ผู้เข้ารับการศึกษา


    ๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการทหาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านความมั่นคง
    ๔.๒ คุณสมบัติ : 
      ๔.๒.๑ ข้าราชการทหารระดับผู้อำนวยการกอง (ชั้นยศ พ.อ. (พิเศษ))  
      ๔.๒.๒ ข้าราชการพลเรือน ระดับ ๘ หรือเทียบเท่า
    ๔.๓ จำนวน : ๓๐ นาย

 

๕.  สถานที่

        โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 
๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

        ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 


๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ


     ๙.๑ ผู้เข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อการร้าย, สงครามต่อต้านการก่อการร้าย ตั้งแต่ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ทั้งสถานการณ์การก่อการร้ายในที่เกิดในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต 
    ๙.๒ ผู้เข้ารับการศึกษามีการพัฒนาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสามารถกำหนดนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกัน ทำให้การแก้ปัญหาการก่อการร้ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
    ๙.๓ ผู้เข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบ และการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบใน ๓ จชต.
    ๙.๔ ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำผลจากการสัมมนากลุ่มไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
    ๙.๕ ส่งเสริมบูรณาการองค์ความรู้เรื่อง การก่อการร้าย (Terrorism), สงครามต่อต้านการก่อการร้าย (Global War on Terror), การก่อความไม่สงบ (Insurgency) และ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (Counter Insurgency) มากำหนดเป็นนโยบายการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จชต. และเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานและองค์กรที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงของรัฐ

 

เอกสารวิจัยรองรับหลักสูตร

 

 • พร ภิเศกและคณะ, พันเอก, รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการกระตุ้นการเข้ามอบตัวของขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ๒๕๕๒ 
 • ดิเรก ดีประเสริฐและคณะ, พันเอก, รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาองค์กรด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ๒๕๕๒  

หมายเหตุ : ปรับปรุงเมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 

 
Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top