CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา

 

 

สรุปเหตุการณ์สำคัญ รอบ  ๑๐๙  ปี

 

ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ - เปิดการศึกษา

“นายทหารฝึกหัดราชการกรมเสนาธิการทหารบก” เป็นชุดที่ ๑ เมื่อ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๒ ใช้ “ห้องเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก” ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม หลักสูตร ๒ ปี ใช้วิธีการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา
   
ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ - ใช้การคัดเลือกเข้าเรียน (ชุดที่ ๖ – ๙ จากนั้นจึงกลับไปเป็นสอบคัดเลือกเข้า)
   
ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ - จัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นเอกเทศ ขึ้นตรงต่อกรมยุทธศาสตร์ทหารบก เมื่อ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
  - เริ่มกำหนดให้ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมไปดูงานต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ร.ต.จิตต์  อัคนิทัต ดูงานการทหารประเทศฝรั่งเศส)
   
ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ - จัดทำหลักสูตรสอบคัดเลือก ส่งผลให้นายทหารที่จะสอบคัดเลือกเตรียมตัวล่วงหน้า ทำให้ “ได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ” ยิ่งขึ้น (ชุดที่ ๑๐ เริ่มสอบ)
   
ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ - ดำริให้มีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็น จุดกำเนิดของเข็มเสนาธิปัตย์ในเวลาต่อมา เนื่องจากชุดที่ ๑๒ จบการศึกษาแล้วไม่มีตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการว่างบรรจุ จึงต้องหาเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิเป็นเครื่องปลอบใจ
  - ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่บริเวณกรมแผนที่ทหารปัจจุบัน
   
ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ - ปรับปรุงหลักสูตรครั้งสำคัญ โดยจัดให้มีการดูงานในหน่วยหลังจบการศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเข้ารับการศึกษาในปีที่ ๒ เป็นเวลาประมาณ ๓ เดือน
   
ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ - เริ่มแจกเข็มเสนาธิปัตย์ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ชุดที่ ๑๖ และจ่ายย้อนถึงชุดที่ ๘ ในคราวเดียวกันรวม ๖๙ นาย เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๒๔๗๑ โดยยึดถือรายนามผู้ที่สอบไล่ได้มีกรรมการของกระทรวงกลาโหมรายงานไว้เป็นหลักฐานนับตั้งแต่ชุดที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๖๒ – ๒๔๖๓ เป็นต้นมา ในเวลาต่อมามีคำสั่งให้มีสิทธิ์ได้รับตั้งแต่ชุดที่ ๑)
   
ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ - ปรับปรุงให้มีการดูงานในหน่วยประมาณ ๖ เดือน ก่อนเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตร
   
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ - โรงเรียนเสนาธิการทหารบกถูกยุบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
   
ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ - เปิดการศึกษาใหม่ โดยย้ายไปอยู่ที่วังบางขุนพรหม เรื่มการศึกษาในชุดที่ ๒๒
  - เริ่มกำหนดให้ผู้ได้คะแนนยอดเยี่ยมไปศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารต่างประเทศ (ร.อ.เนตร  เขมะโยธิน  ฝรั่งเศส และ ร.อ.สุรจิตร  จารุเศรณี  เบลเยี่ยม)
  - กองทัพเรือเริ่มฝากนายทหารเข้ารับการศึกษาชุดที่ ๒๒
   
ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ - กองทัพอากาศ (กรมทหารอากาศ) เริ่มฝากนายทหารเข้ารับการศึกษาชุดที่ ๒๓
   
ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ - ปิดการศึกษา ๑ ปี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและอบรมครูโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกฝรั่งเศสเป็นแนวทาง
   
ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ - เปิดการศึกษาใหม่ ชุดที่ ๒๕ ย้ายสถานที่ศึกษาไปที่กระทรวงกลาโหมครั้งที่ ๒
   
ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ - ปิดการศึกษา ๑ ปี เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ ๒
   
ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ - ขาดแคลนนายทหารฝ่ายเสนาธิการ จึงได้เปิดชุดที่ ๒๖ อย่างเคร่งครัด ใช้ระยะเวลา ๘ เดือน (เดิมตั้งไว้เพียง ๓ เดือน) โดยคัดเลือกเข้าเรียน ใช้เฉพาะชุดที่ ๒๖ นี้
   
ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ - ปิดการศึกษา ๒ ปี เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๙
   
ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ - ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เริ่มใช้ตำราของสหรัฐอเมริกาเปิดเรียนชุดที่ ๒๗ โดยการศึกษาในปีที่ ๑ ยังคงใช้แบบฝรั่งเศส ส่วนปีที่ ๒ เริ่มใช้แนวทางของสหรัฐฯบางส่วน
  - เริ่มกำหนดให้ส่งผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ ไปศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา (พ.ต.สุรกิจ  มัยลาภ)
   
ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ - ปรับปรุงวิธีการสอบเข้ารับการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยสอบข้อเขียน ๔ วัน สอบปากเปล่า ๒ วัน
  - เปิดหลักสูตรผสมเหล่าชุดที่ ๑ เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลา ๑ ปี ให้นายทหารพันโทเต็มขั้นเข้าเรียนเพื่อให้สามารถเลื่อนฐานะและบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับประกาศนียบัตรและเข็มเสนาธิปัตย์ (สีเงิน)
   
ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ - กรมตำรวจเริ่มฝากนายตำรวจเข้ารับการศึกษา (ชุดที่ ๒๙)
   
ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ - เปิดหลักสูตรผสมเหล่าชุดที่ ๒ ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายเรียนในช่วงกลางชุดที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๖)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ - ปรับปรุงหลักสูตรครั้งสำคัญ ลดเวลาจาก ๒ ปี เหลือ ๑ ปี เริ่มชุดที่ ๓๗
  - ย้ายไปสวนสนปฏิพัทธ์ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
  - เปิดหลักสูตรนั่งฟังชุดที่ ๑ (เมื่อจบเรียก ผ่านการศึกษา/รับเครื่องหมายเสนาธิปัตย์ แต่ไม่มีสิทธิ์บรรจุในตำแหน่งของฝ่ายเสนาธิการ)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ - ราชอาณาจักรลาวส่งนายทหารมาเข้ารับการศึกษาเป็นครั้งแรกชุดที่ ๓๘
   
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ - เปิดหลักสูตรเร่งรัดชุดที่ ๑ ระยะเวลาศึกษา ๖ เดือน เรียนพร้อมหลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๔๐ ชั้นยศ พ.ต. – พ.อ. และหมดสิทธิ์สมัครเข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรหลักประจำ และมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี
  - เริ่มใช้หลักสูตร ๕๒ สัปดาห์ (ห้องเรียน ๔๔/ดูงาน ๘ สัปดาห์)
  - เปิดหลักสูตรนั่งฟังชุดที่ ๔ เป็นชุดสุดท้าย
   
ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ - ย้ายจากสวนสนปฏิพัทธ์ มาตั้ง ณ โรงเรียนยานเกราะเดิมเป็นการชั่วคราว
   
ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ - เปิดหลักสูตรหลักเร่งรัดชุดที่ ๗ เป็นชุดสุดท้าย
  - ปรับปรุงหลักสูตรหลักประจำ โดยลดระยะเวลาศึกษาลงเหลือ ๔๒ สัปดาห์(ใช้ในชุดที่ ๔๖ – ๔๘)
  - นำระบบจำลองยุทธ์มาใช้ฝึก – ศึกษาโดยแปลตำราจาก ST105-5-1 (ยังไม่มีคอมพิวเตอร์)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ -โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสถาปนาครบรอบ ๖๐ ปี เตรียมการจัดทำหนังสือ “เสนาธิการรำลึก” และการฉลองพระอนุสาวรีย์ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูนาถฯ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ (อาคารประภาสโยธิน)
  - กลับไปใช้หลักสูตร ๕๒ สัปดาห์ใหม่เปิดเรียน ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒ เตรียมย้ายเข้าเรียน ณ ที่ตั้งแห่งใหม่
  - สาธารณรัฐเกาหลี เริ่มส่งนายทหารเข้ารับการศึกษาเป็นครั้งแรกในชุดที่ ๔๙
   
ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ - ย้ายจากโรงเรียนยานเกราะเข้ามาอยู่ที่ตั้ง ณ อาคารประภาสโยธิน โดยมี พล.อ.ประภาส  จารุเสถียร เป็นประธานฯ ตัดริบบิ้นเปิดอาคารโดยใช้ฤกษ์วันสถาปนาโรงเรียน เมื่อ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ พร้อมแจกจ่ายหนังสือ “เสนาธิการรำลึก” พร้อมกับการฉลองพระอนุสาวรีย์ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ เนื่องในโอกาสโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสถาปนาครบ ๖๐ ปี
   
ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ - ญี่ปุ่นส่งนายทหารเข้ารับการศึกษา เป็นครั้งแรกชุดที่ ๕๑
   
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ - จีนส่งนายทหารเข้ารับการศึกษา เป็นครั้งแรกชุดที่ ๕๒
   
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ - ปิดการศึกษา ๑ ปี เนื่องจาก นายทหารมีจำนวนน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการแก้ไขคุณสมบัติของ นทน.ในการรับเข้าศึกษา (หลังจากชุดที่ ๕๓ เรียนจบ)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเข้ารับการศึกษาในชุดที่ ๕๖
  - เปิดหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.) ชุดที่ ๑
  - ออสเตรเลีย ส่งนายทหารมาเข้ารับการศึกษาเป็นครั้งแรกชุดที่ ๕๖
  - ปรับปรุงหลักสูตรให้มีวิชาเลือก
   
ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - เริ่มการฝึกร่วมโรงเรียนเสนาธิการ ๓ เหล่าทัพเป็นครั้งแรก         
  - มาเลเซีย ส่งนายทหารมาเข้ารับการศึกษา เป็นครั้งแรกชุดที่ ๕๗
   
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ - เปลี่ยนจากระบบการสอบคัดเลือกเป็นให้หน่วยคัดเลือก (ตั้งแต่ชุดที่ ๕๘ – ๖๕)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ - สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ส่งนายทหารเข้ารับการศึกษาเป็นครั้งแรกชุดที่ ๕๙
   
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ - โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสถาปนาครบ ๗๒ ปี จัดทำหนังสือ (ครบรอบ ๗๒ ปี)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ - ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการทหาร (ศวพท.) เริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ฝึกในระบบจำลองยุทธ์ ในชุดที่ ๖๐ เมื่อ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และพัฒนาระบบจำลองยุทธ์
   
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ - เริ่มส่งอาจารย์ไปสอนวิชาวิทยาการทหารในมหาวิทยาลัย
- โรงเรียนเสนาธิการทหาร ร่วมการฝึกกับโรงเรียนเสนาธิการสามเหล่าทัพ เริ่มการฝึกร่วมโรงเรียนเสนาธิการ
   
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ - เปิดหลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (ฝอ.อส.) ชุดที่ ๑
  - เริ่มการฝึกร่วมระหว่างหลักสูตรหลักประจำ หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.) และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (ฝอ.อส.) ในบทบาทการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
   
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ - ปรับปรุงการจัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิต และใช้ระบบประเมินผลด้วยคะแนนตัวอักษร (เกรด)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ - เปิดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) รุ่นที่ ๑ พล.อ.อาทิตย์  กำลังเอก เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร เมื่อ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙
   
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ - เริ่มกลับไปใช้ระบบการสอบคัดเลือกเข้ามารับการศึกษาใหม่ แต่ปรับปรุงจัดทำเป็นสรุปเอกสารทางวิชาการรวม ๑๐ ชุดวิชา ให้ผู้ประสงค์จะสอบคัดเลือกได้ศึกษาล่วงหน้า ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ชุดที่ ๖๖ เป็นต้นมา                        
  - ฟิลิปปินส์ ส่งนายทหารมาเข้ารับการศึกษาเป็นครั้งแรกชุดที่ ๖๖
   
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ - ปรับปรุงหลักสูตรเหลือ ๓๘ สัปดาห์ เสร็จแล้วดูงาน ๘ สัปดาห์ เริ่มใช้ในชุดที่ ๖๗
   
ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปรับปรุงหลักสูตรเป็น ๔๐ สัปดาห์ เสร็จแล้วจึงดูงานเริ่มใช้ ชุดที่ ๖๘ โดยเพิ่มวิชาปลัดบัญชีเข้ามา           
  - เปิดหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ตชด.) รุ่นที่ ๑
  - เริ่มพิจารณา “ศิษย์เก่าฯดีเด่น” และมอบประกาศนียบัตรฯ พร้อมจารึกชื่อลงบนแผ่นป้ายประกาศเกียรติคุณฯเป็นครั้งแรก
   
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - เปิดหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ ๑ (นบส.) ซึ่งเป็นจุดกำเนิด “เข็มเสนาภิวุฒิ”             
  - เริ่มแจกเข็มเสนาภิวุฒิให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  - โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสถาปนาครบ ๘๑ ปี จัดทำวัตถุมงคลเป็นเหรียญเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ ทำด้วย ทองคำ เงิน และนวโลหะ รวมทั้งพระรูปฯประทับยืน
   
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ปรับปรุงสรุปเอกสารทางวิชาการรวม ๑๐ ชุดวิชา ให้ทันสมัย
  - ปรับปรุงการสอนวิชาประวัติศาสตร์ทหาร
   
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปรับปรุงหลักสูตรหลักประจำ เป็น ๔๔ สัปดาห์ เริ่มใช้ในชุดที่ ๗๑, พัฒนาการศึกษามุ่งไปสู่การใช้งานตามภารกิจหลัก ๔ ประการ ของ ทบ. คือ การป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ และการพัฒนาประเทศ
   
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ - โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสถาปนาครบ ๘๔ ปี จัดพิมพ์ “พงษาวดารยุทธศิลปะ” ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊คส์ แบ่งเป็น ๓ เล่ม แจกจ่ายต่อเนื่องกันในปี ๒๕๓๖, ๒๕๓๗ และ ๒๕๓๘
   
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปรับปรุงหลักสูตรหลักประจำ เป็น ๔๖ สัปดาห์ และหลักสูตร ศศ.ม.(การทหาร) ให้เรียนควบคู่กันได้ เริ่มใช้ชุดที่ ๗๕ (เข้าเรียนปี ๒๕๓๙)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - กัมพูชา ส่งนายทหารมาเข้ารับการศึกษา เป็นครั้งแรก ชุดที่ ๗๖
  - ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ หลักสูตร ฝอ.ตร.(ตชด.) และหลักสูตร ฝอ.อส. ขอระงับการเปิดหลักสูตรฯ (ฝอ.ตร.(ตชด.) ชุดสุดท้ายคือชุดที่ ๘ เปิดเรียน ต.ค. ๓๙, ฝอ.อส. ชุดสุดท้ายคือชุดที่ ๑๔ เปิดเรียน พ.ศ. ๔๐)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ปรับปรุงหลักสูตรหลักประจำ เพิ่มวิชาการปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ ที่มิใช่ สงคราม (MOOTW) เริ่มใช้ชุดที่ ๗๘
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - บังคลาเทศ ส่งนายทหารมาเข้ารับการศึกษาเป็นครั้งแรกชุดที่ ๗๙
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปรับปรุงหลักสูตร ศศ.ม. (การทหาร) โดยกำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก หลักสูตร รร.สธ.เหล่าทัพ, วิทยาลัยการทัพ และหลักสูตรนายทหารอาวุโส สามารถเข้ารับการศึกษาได้
  - จัดทำบทเรียนจากการรบ “บ.ปางหมุนและเนินกู่เต็งนาโย่ง จังหวัดเชียงราย” กรณีทหารพม่าเข้ายึดฐาน ตชด. และควบคุม ตชด. ไว้จำนวนหนึ่ง โดย พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผบ.ทบ. สั่งการด้วยวาจา ณ รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๔ เม.ย. ๔๔
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - อินเดียและบรูไน ส่งนายทหารเข้ารับการศึกษาเป็นครั้งแรกชุดที่ ๘๑
  - ปรับปรุงคู่มือผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการ
  - เริ่มโครงการ ATLAS, Army Tactical Level Advance Simulation (ระบบจำลองยุทธ์)
  - ลงนามข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพาที่บางแสน
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ส่งนายทหารเข้ารับการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง (ครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ในชุดที่ ๕๓)
  - ปรับปรุงเอกสารทางวิชาการรวม ๑๐ ชุดวิชา
  - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอกแก่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (หลักสูตร ศศ.ม.) ครั้งแรก
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปรับปรุงหลักสูตรหลักประจำ ระยะเวลาเดิม ๔๖ สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นให้นายทหารนักเรียนเป็นนักปฏิบัติการได้อย่างแท้จริง ด้วยการจัดกระบวนวิชาในการเรียนเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับยุทธวิธี ระดับยุทธการ และระดับยุทธศาสตร์ และปรับวิธีการศึกษาให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๘๓
  - หลักสูตรทบทวนวิชาฝ่ายอำนวยการ ข้าราชบริพารวังศุโขทัย
  - หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติการ วังศุโขทัย ๒๕๔๘
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - รับนายทหารผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. และผู้สำเร็จการศึกษาจาก นนร.ต่างประเทศ (เป็น นตท.) เข้าศึกษาในหลักสูตรหลักประจำ โดยไม่ต้องมีการสอบคัดเลือกทางวิชาการ (รวมที่ตกค้างทั้งหมด ตั้งแต่ ตท.รุ่นที่ ๑๙) ส่วนนายทหารประเภทอื่น ๆ ใช้การสอบคัดเลือกตามปกติ ทั้งนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๘๔ โดยต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานฯ ๗ สัปดาห์ ก่อนเปิดการศึกษาหลัก (ส.ค. – ก.ย.)
  - ลงนามข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ณ หอประชุมกิตติเสนา รร.สธ.ทบ.
  - เปิดหลักสูตรฝ่ายอำนวยการสนับสนุนข้าราชบริพารวังศุโขทัย (๕ หลักสูตร)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - จัดพิมพ์หนังสือ “ยุทธศิลป์แห่งผู้นำและฝ่ายอำนวยการ” แจกในวันสถาปนาฯ
  - ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) แผน ก แบบ ก.๒ (วิทยานิพนธ์), แผน ข (สารนิพนธ์) ปรับหน่วยกิตจากไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปิดโครงการ ATLAS (ระบบจำลองยุทธ์) ห้วงที่ ๑ (Phasel)
  - พิจารณาปรับปรุงและเปิดการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดนอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นชุดที่ ๑๕ หลังจากหยุดไปเมื่อ ปี ๒๕๔๐ (ภาวะเศรษฐกิจ)
  - ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ส่งนายทหารมาเข้ารับการศึกษาเป็นตรั้งแรกชุดที่ ๘๖
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑    - ปรับปรุงหลักสูตรหลักประจำ จาก ๔๖ สัปดาห์ เป็น ๔๘ สัปดาห์ จัดวิชาใหม่ เป็น ๗ หมวดวิชา (รวมวิชาปรับพื้นฐานฯ) ซึ่งจะนำมาใช้ในการจัดการศึกษาในชุดต่อไป
  - เริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ใน ชุดที่ ๘๗ ไม่มีการสอนปรับพื้นฐาน ๗ สัปดาห์ก่อนเข้าเรียน
  - เปิดการศึกษาหลักสูตรการก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑ (ม.ค. ๕๑)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ครั้งที่ ๒ (๑๕ ก.พ. ๕๑)
  - โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสถาปนาครบ ๙๙ ปี จัดทำวัตถุมงคลเป็นเหรียญพระรูปเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ เป็นชุดมี ๓ แบบคือเคลือบทอง เงินแท้ และ ทองแดงพ่นทราย
  - เปิดการศึกษาหลักสูตรการก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒ (ม.ค. ๕๒)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสถาปนาครบ ๑๐๐ ปี จัดทำหนังสือ “๑๐๐ ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก” แจกจ่ายเพิ่มเติมถึงหน่วยของ ทบ. ระดับกองพัน
  - จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ราคา ๑๐ บาท โดยกองกษาปณ์
  - ต.ค. ๕๒ มีการยุบเลิก สบส. และปรับให้ รร.สธ.ทบ. เป็น นขต.ยศ.ทบ. โดยเริ่มทดลองงานก่อน ตั้งแต่ เม.ย. ๕๒ เป็นต้นมา
  - เปิดการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายฯ สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ ๓
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - เปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโสชุดที่ ๓๐ โดยเป็นรุ่นแรกที่กองบัญชาการกองทัพไทยฝากนายทหารเข้ารับการศึกษาเพื่มเป็น จำนวน ๓๐ นายรวมกันเป็นผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น ๙๐ นาย
  - ได้รับรางวัลการวิจัยดีเยี่ยม (ด้านหลักการ) ประจำปี ๒๕๕๒ ของกองทัพบก (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒) เรื่อง “แนวทางการกระตุ้นการเข้ามอบตัวของขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้”
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - เปิดการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายฯ สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ ๔
  - ปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส จากเดิม เป็นดังต่อไปนี้ “มีชั้นยศไม่ต่ำกว่าพันตรี และมีเวลารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือรวมกันกับการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรไม่ต่ำกว่า ๑๒ ปี นับถึงปีที่เปิดการศึกษา และมีอายุตั้งแต่ ๔๑ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารนับถึงปีที่เปิดการศึกษา
  - เปิดการศึกษาหลักสูตร นบส. ชุดที่ ๓๑ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา ๙๗ นาย
  - ได้รับอนุมัติ โครงการก่อสร้างอาคาร รร.สธ.ทบ. แห่งใหม่ ในพื้นที่ กคย.สพ.ทบ. (เดิม)
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - มีคำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ ๓๑๐/๕๔ ลง ๒๘ ก.พ. ๕๔ ให้ รร.สธ.ทบ. ย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ในพื้นที่ กคย.สพ.ทบ.
  - ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร รร.สธ.ทบ. แห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นประธาน
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ได้มีการก่อตั้ง มูลนิธิ รร.สธ.ทบ. ขึ้นเพื่อเป็นกองทุนในการส่งเสริมการศึกษา เพื่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ รร.สธ.ทบ. และ สาธารณประโยชน์ รวมถึงเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลและ นทน.ของ รร.สธ.ทบ. โดยมีทุนก่อตั้งเริ่มต้น จำนวน ๒๐๐,๐๐ บาท
  - อัญเชิญพระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ลงมาประดิษฐาน ณ ห้องรับรองเพื่อรอการเคลื่อนย้ายสู่อาคาร รร.สธ.ทบ. แห่งใหม่ เมื่อ มิ.ย. ๕๗
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ประเทศปากีสถานส่งนายทหารเข้ารับการศึกษา เป็นครั้งแรกชุดที่ ๙๐
  - เริ่มจัดให้มีการเรียนการสอนระบบ ๒ ภาษา (Bilingual) แก่ นทน.หลักสูตรหลักประจำฯ จำนวน ๒ วิชา ได้แก่ Military Operations และ Staff Operations
  - เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร รร.สธ.ทบ. แห่งใหม่ เมื่อ ส.ค. ๕๖
  - ประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ์ เพื่อการอัญเชิญ พระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ประดิษฐาน ณ อาคาร รร.สธ.ทบ. แห่งใหม่ เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๕๘
  - กระทำพิธีเปิดอาคาร รร.สธ.ทบ. แห่งใหม่ (อาคารเสนาธิปัตย์) โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อ ๓ เม.ย. ๕๘ และเริ่มศึกษาเต็มหลักสูตร ชุดที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็นหลักสูตรแรก
  - ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงเรียบเรียงตำรา “พงษาวดารยุทธศิลปะ”
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส่งนายทหารเข้ารับการศึกษาเป็นครั้งแรก ชุดที่ ๙๔
  - ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ณ ห้องยุทธการ รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๒๗ ต.ค. ๕๘
  - ต้อนรับคณะผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ เยี่ยมชม รร.สธ.ทบ.  เมื่อ ๒๔ พ.ย. ๕๘
  - จัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำ รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๒๒ มี.ค. ๕๙
   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - คณะ รร.สธ.ทหาร เกาหลีใต้ เยี่ยมชม รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๑ ธ.ค. ๕๙
  - ผบ.ทสส.มซ. ศิษย์เก่าดีเด่น รร.สธ.ทบ. เยี่ยมชม รร.สธ.ทบ. ก่อนอำลาเกษียนอายุราชการ เมื่อ ๙ ธ.ค. ๕๙
  - รร.สธ.ทบ. จัดทำโครงการอบรม การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการบรรยายสรุปให้กับบุคลากรในสังกัดส่วนราชการนอกกระทรวงกลาโหม ตามคำสั่งของ นรม. ตั้งแต่ ๒๐ – ๒๒ ก.พ. ๖๐
  - โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสถาปนาครบรอบ ๑๐๘ ปี จัดทำหนังสือ “จาก ประภาสโยธิน สู่ เสนาธิปัตย์”
   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - คณะ รร.สธ.ทหาร ศรีลังกา เยี่ยมชม รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๐         
  - คณะ รร.สธ.ทบ. อินโดนีเซีย เยี่ยมชม รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๒๔ ส.ค. ๖๐
  - คณะ รร.สธ.ทหาร สิงค์โปร์ เยี่ยมชม รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๐
  - พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบทสส. กระทำพิธีเปิดการเริ่มดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๒๖ ก.ย. ๖๐
  - คณะ รร.สธ.ทบ. เวียดนาม เยี่ยมชม รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๐
  - รร.สธ.ทบ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้แทนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกในหัวข้อ “การปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางทหาร (MILitary Security Operations)” ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พ.ย. ๖๐
  - กระทำพิธีเปิดสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ โดยมี พล.ต.พร ภิเษก ผบ.รร.สธ.ทบ. (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ) เป็นประธาน เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๖๐
  - คณะ รร.สธ.ทหาร เกาหลีใต้ เยี่ยมชม รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๑ ธ.ค. ๖๐
Copyright 2021 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top