CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา

ประวัติโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มีหน้าที่ให้การฝึกและการศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกนอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือนทั้งทางยุทธวิธี เสนาธิการกิจ และการช่วยรบระดับกองพลขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการได้ ตลอดจนวิทยาการชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอื่นๆตามที่กองทัพบกมอบหมายร่วมมือในการค้นคว้าพัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองพลขึ้นไป

 

สรุปเหตุการณ์สำคัญ รอบ ๑๐๙ ปี

 
Copyright 2022 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top