Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา
Thursday, June 4, 2020

บทความ

สถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัคร หลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ 2

สถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัคร หลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ 2

                                                                                                    

สถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ (สวมช.) 

ดำเนินการอบรมโดย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ 2

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดทางด้านความมั่นคง เกิดความตระหนักรู้ตามบทบาท และหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะของการเป็นผู้นำ เป็นพลเมืองดี มีวินัย มีความรักชาติ มีความรับผิดชอบ และมีความเสียสละ เกิดจิตสำนึกที่ถึงพร้อมเพื่ออาสาเข้าช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินได้

3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน ในการเข้าร่วมแก้ปัญหาความมั่นคงของชาติตั้งแต่ในภาวะปกติ รวมทั้งเกิดความตระหนักและจิตสำนึกของความร่วมมือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคประชาชน

4. เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชนด้านความมั่นคงที่เข็มแข็ง เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก

หลักการและเหตุผล

                     จากภัยคุกคามที่ไร้พรมแดนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งยากในการคาดเดา รวมทั้งการป้องกันและแก้ไข โดยองค์กรด้านความมั่นคงในแบบดั้งเดิม การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ หลากหลายภาคส่วน ที่มีความเชี่ยวชาญในงานหลากหลายสาขา ซึ่งนอกจากงานด้านการทหารที่เน้นการป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยของชาติแล้ว ยังมีงานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงมนุษย์ที่จะต้องทำความเข้าใจ และรู้เท่าทันต่อปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคมหรือชุม ระดับครอบครัว และระดับตัวบุคคล ซึ่งเป็นการขยายการทำความเข้าใจต่อปัญหาความมั่น ทั้งในทางกว้างและทางลึก (Broadening and Deepening Security) ในหลากหลายประเด็นมากยิ่งขึ้น 

                     คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้เสนอให้กองทัพบก โดยมูลนิธิโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ร่วมกับมูลนิธิอาชีวะเวชศาสตร์ไทย จัดตั้งสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่งคงแห่งชาติ (สวมช.) ขึ้น ในการทำหน้าที่อบรมและพัฒนาภาคประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น ภูมิใจในชาติ และรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเน้นในเรื่องวินัยและความมั่นคง เพื่อร่วมในการปฏิรูปและการขับเคลื่อนประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อไป


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี ประกอบอาชีพสุจริต

3.ไม่เคยต้องโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญา (ยกเว้นโดยประมาท)

4. ยอมรับและปฏิบัติตามกฏระเบียบที่ทางสถาบันกำหนดขึ้น


การดำเนินการอบรม

1. ใช้โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นสถานที่ในการอบรม

2. ดำเนินการอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

3. การศึกษาดูงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

4. ชมสาธิตการปฏิบัติทางทหาร เช่น ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า หน่วยรบพิเศษ

5. ร่วมกิจกรรมทางทหาร และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์

6. การดูงานด้านความมั่นคงยังต่างประเทศ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน ตั้งแต่ ส.ค. - พ.ย. 62

เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย. 62


การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม

ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม โดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ
มีเป้าหมายในการรับผู้เข้าอบรม 50 - 60 ท่าน

  - เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิ.ย. 62

  - ดำเนินการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 12 ก.ค. 62

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ก.ค. 62

  - เริ่มการอบรม ในวันเสาร์ ที่ 10 ส.ค. 62


การสำเร็จการอบรม

- ต้องมีผลในการร่วมอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

- ผู้ที่มีผลการอบรมไม่ถึงร้อยละ 70 สามารถเข้ารับการอบรมเสริมในรายวิชาที่ไม่ผ่านการประเมิน และสามารถสำเร็จการอบรมในรุ่นถัดไปได้

- ผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรจากสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ

- สามารถเทียบโอนหน่วนกิต เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา) โรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้ จำนวน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต


ค่าใช้จ่ายในการอบรม

- ท่านละ 50,000 บาท ตลอดหลักสูตร

- ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ นอกแผนการอบรม


ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และข้อมูลต่างๆ ได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง
- ส่งใบสมัครทางอีเมลล์ : [email protected]
- หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาวินัยและความมั่งคงแห่งชาติ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 
ติดต่อสอบถาม
LINE QR CODE
 
พันเอก เจษฎ์ จันทรสนาม (ผู้อำนวยการหลักสูตร)  โทร.090-969-2825
พันเอก สิทธิชัย แสงประสิทธิ์ (ผู้ช่วย)  โทร.063-398-8383
นางสาว นัสวิณี เดชาภานุเดช (เจ้าหน้าที่)  โทร.063-198-9054

หน่วยงานรับผิดชอบและสถานที่ในการจัดการอบรม
สถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ (สวมช.)
มูลนิธิโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 820/1 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กทม.
 
Print
2846 Rate this article:
4.6

Documents to download

x


Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top