Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา
Saturday, May 8, 2021

บทความ

สถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัคร หลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ 1

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดทางด้านความมั่นคง เกิดความตระหนักรู้ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะของการเป็นผู้นำ มีวินัย มีอุดมการณ์ความรักชาติและความเสียสละ เกิดจิตสำนึกที่ถึงพร้อมเพื่ออาสาเข้าช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั่งในภาวะปกติและฉุกเฉินได้

3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน ในการเข้าร่วมแก้ปัญหาความมั่นคงของชาติตั้งแต่งในภาวะปกติ รวมทั้งเกิดความตระหนักและจิตสำนึกของความร่วมมือและไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคประชาชน

4. เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชนด้านความมั่นคงที่เข็มแข็ง เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก

 

ระยะเวลาการศึกษา  3 เดือน  เรียนวันเสาร์เต็มวัน และวันอาทิตย์ ครึ่งวัน

เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 61

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

2. อายุไม่ต่ำกว่า  35 ปี

3. ประกอบอาชีพสุจริต

4. ไม่เคยต้องโทษคดีในทางอาญา ยกเว้นการกระทำโดยประมาท

 

ติดต่อสอบถามได้ที่  พันเอก ทนงศักดิ์ แก้วจันทร์ทอง  โทร.095-1616536, 02-2413667

Print
2960 Rate this article:
3.9

x


Copyright 2021 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top