Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา
Monday, March 8, 2021

บทความ

admin bi

บทความของอดีตผู้บังคับบัญชา ฉบับที่ ๗

เครื่องหมาย “ฝ่ายเสนาธิการ” หายไปไหน ?

 

          “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ” กฎไตรลักษณ์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง นับเป็นระยะเวลา ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว ไม่มีข้อยกเว้น สรรพสิ่งมีเกิดขึ้น ตั้งตัวตนอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่ง แล้วก็ก้าวเข้าสู่การเสื่อมสูญสลาย และดับไปในที่สุด ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม

          กองทัพและวัตถุสร้างในกองทัพก็เช่นกัน อาทิ โครงสร้างกองทัพ เครื่องแต่งกาย เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว หรือที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีก มีการประดิษฐ์ กำหนด หรือสร้างให้เกิดขึ้น หรือมีขึ้นนำมาใช้ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง ก็เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เสมือนการตั้งอยู่ ให้มีใช้ไปช่วงยุคสมัยหนึ่งๆ พออีกสมัยหนึ่งก็มีนโยบายหรือคำสั่งให้ยกเลิกการใช้ มีทั้งการให้ยกเลิกเครื่องหมายหรือรูปแบบนั้นๆไปเลย หรืออาจจะประดิษฐ์สร้างขึ้นมาใหม่อีก มักเป็นอยู่เช่นนี้

          โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่อายุกว่า ๑๑๐ ปี ทำหน้าที่ให้การศึกษา อบรม นายทหารสังกัดกองทัพบก เพื่อเป็นนายทหาร “ฝ่ายเสนาธิการ” และผู้บังคับหน่วยระดับกองพลหรือสูงกว่ากองพล โรงเรียนฯ ก่อกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๒ จากนั้นมาเมื่อเวลาผ่านไป ๔๖ ปี มีศิษย์เก่าจบการศึกษาไปแล้ว ๓๓ ชุด

          พอถึงปี พ.ศ.๒๔๙๘ ตรงกับหลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๔๙๗-๒๔๙๙) กองทัพบกได้เล็งเห็นความสำคัญของเครื่องหมาย“ฝ่ายเสนาธิการ” สำหรับนายทหารที่จบการศึกษาจากโรงเรียน เสนาธิการทหารบก

          จึงได้ขอความเห็นมายังโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ให้ออกแบบเครื่องหมาย“ฝ่ายเสนาธิการ” และใน กลางปี พ.ศ.๒๔๙๘ นั่นเอง นายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่๓๔ ได้ร่วมกันออกแบบและได้นำเสนอรูปแบบเครื่องหมายนั้นไปยงกองทัพบก

         เครื่องหมายนั้น ได้รับอนุมัติจากกองทัพบก ให้ประดับที่ปกเสื้อด้านขวา สำหรับนายทหารที่ดำรงตำแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการ หรือตำแหน่งที่กำหนดว่า เป็น “ตำแหน่งเสนาธิการ” ผู้มีชั้นยศตั้งแต่พันเอกลงมาเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นต้นมา

          ทั้งนี้เครื่องหมาย“ฝ่ายเสนาธิการ” นี้ ถูกติดอยู่บนปกเสื้อด้านขวาได้ มาเป็นระยะเวลายาวนานนับกึ่งศตวรรษ กระทั่งถูกยกเลิกการใช้ ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่๐๔๐๑/๒๙๘๔๘ กห ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

          ซึ่งเครื่องหมาย“ฝ่ายเสนาธิการ” ที่เคยถูกใช้มาในอดีตนี้ ประกอบด้วยาว-ช่อชัยพฤกษ์และตราหน้า หมวก ดังภาพ

                                                                                    

          โดยมีความหมาย ดังนี้ ดาวกับช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง บังคับบัญชาผู้ ตราหน้าหมวก หมายถึง หน่วย ทหาร (สังกัดกองทัพบก)

          ดาว ๕ แฉก หมายถึง หน้าที่ร่วมของฝ่ายอำนวยการ ๕ ประการ ได้แก่ การหาและให้ข่าวสาร การประมาณการ การให้ข้อเสนอแนะ การทำแผนและคำสั่ง และการกำกับดูแลทางฝ่ายอำนวยการ

          ด้วยสัญลักษณ์ที่ความหมายอันลึกซึ้งและศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ที่ได้ติดและได้ทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ มีคำอธิบายจากหนังสือ“โรงเรียนเสนาธิการ ๑๐๐ ปี” จัดพิมพ์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๕๘ ระบุไว้ว่า “นายทหารฝ่ายเสนาธิการ เป็นผู้ปฏิบัติและประสานงานอยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชากับหน่วยทหาร จึงสมควรที่ จะนำเอาเครื่องหมายของผู้บังคับบัญชาและหน่วยทหารนั้นมารวมกันเข้าไว้เป็นเครื่องหมายฝ่ายเสนาธิการ”

          ปัจจุบัน แม้ว่าเครื่องหมายนี้ จะถูกยกเลิกการใช้มาแล้ว ๑๓ ปี แต่เพื่อระลึกถึงและเตือนใจ ฝ่ายเสนาธิการผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก วันนี้โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จึงได้จัดวางสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศนี้ ไว้เหนือหน้าอาคารเสนาธิปัตย์ด้านซ้ายมือ และประดับไว้บนตัวปืนใหญ่โบราณ ชื่อ“เสนานฤนาถ” อยู่หน้าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทางด้านขวามือ

          และในโอกาสแห่งปี “การฟื้นฟูตักสิลากองทัพบก” พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าถึงอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับคำอธิบายจากกฎไตรลักษณ์ “ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ” และได้แต่หวังเล็กๆไว้ว่า ในอนาคตข้างหน้า...

          เครื่องหมาย “ฝ่ายเสนาธิการ” เมื่อผ่านพ้นวงรอบ “การดับไป” แล้วครั้งหนึ่งจะถึงเวลาวนย้อนกลับมาสู่ “การเกิดขึ้น”  อีกคำรบหนึ่ง!!!

 

พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ

ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Print
3540 Rate this article:
3.5

x


Copyright 2021 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top