Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา
Monday, March 8, 2021

บทความ

admin bi

บทความของอดีตผู้บังคับบัญชา ฉบับที่ ๕

“๓ สิ่ง”... สร้าง

       “อย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่าจะทำอะไรให้ประเทศชาติ”อมตะวาจาประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ จดจำได้ขึ้นใจตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนบ้านนอก ถึงวันนี้ก็ยังใช้ประโยคนี้สอนตัวเอง แต่ย่อส่วนว่า “อย่าถามว่า รร.สธ.ทบ. จะให้อะไรแก่เรา แต่จงถามว่าจะทำอะไรให้ รร.สธ.ทบ.”

      ย้อนเวลากลับไป เมื่อ เมษายน ๒๕๖๑ วันรับตำแหน่ง “ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก” มาถึงวันนี้ อีกไม่นาน จะครบ ๑ ปี ถามตัวเองว่าได้ทำอะไรไว้บ้าง ขอสรุปเป็น ๓ เรื่องหลัก คือ (๑) การสร้างวัตถุ (๒) การสร้างองค์ความรู้ และ (๓) การสร้างจิตวิญญาณ

      ซึ่งจะขอประเมินผลงานตนเองในรอบ ๑ ปี ดังต่อไปนี้

      ประการแรก“การสร้างวัตถุ” เริ่มนับตั้งแต่เดินเข้ามาหน้า รร.สธ.ทบ. จะพบปืนใหญ่โบราณ  ๒ กระบอก นามว่า “เสนานฤนาท”กับ “คชโกญจนาท”ตั้งตระหง่านหันปากกระบอกปืนไปสู่ถนนพระรามที่ ๕ พอเลยเสาธงเข้ามาจะเห็น“น้ำพุ ๓ จุด” เปรียบเสมือน ๓ เสาหลักการศึกษาของ รร.สธ.ทบ. คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษาที่มีการหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนเป็นพลวัตร ผุดขึ้น-ลง ประดุจดั่งสายน้ำพุ พุ่งขึ้นไม่หยุด คือ ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของ รร.สธ.ทบ. ถัดมาเป็น แผ่นป้ายคำว่า “ต้นกำเนิดเสนาธิการ พ.ศ. ๒๔๕๒” และ Origin of General Staff since 1909” เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า สถาบันแห่งนี้ คือรากเหง้าแรกของ “ระบบเสนาธิการ” กองทัพในปัจจุบัน

 

 

ปืนใหญ่โบราณ ชื่อ “เสนานฤนาท” สร้างเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

น้ำพุ ๓ จุด  คือ “พุทธศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา

แผ่นป้าย “ต้นกำเนิดเสนาธิการ พ.ศ.๒๔๕๒” 

 

      นอกจากนี้ยังมี “วัตถุสร้าง”ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในรอบปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กล่าวคือ   “ห้องเกียรติยศ”เป็นสถานที่อันทรงเกียรติที่กำลังพล รร.สธ.ทบ. จะมีพื้นที่ประดับยศอย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี และเป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของโรงเรียน มี “ห้องพุทธเสนา”เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติภาวนา และประกอบพิธีสงฆ์ เป็นสถานที่ฝึกนั่งสมาธิของกำลังพลและผู้เข้ารับการศึกษาชาวพุทธ และสำหรับผู้ประดับยศใหม่ทุกคน จะต้องปฏิบัติภาวนา ร่วมกับผู้บัญชาการที่ “ห้องพุทธเสนา”ทุกคน และยังมี “ห้องละมาด”เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม ซึ่งเป็นนายทหารมิตรประเทศและนักเรียนไทย และจุดใกล้เคียงกัน มีแผ่นป้ายประกาศเกียรติคุณ“รางวัลเชิดชู ครู เสธ.”เพื่อเชิดชูเกียรติ “ครู เสธ.”ซึ่งเป็นต้นแบบครู เสธ. ที่ดีงาม และที่สำคัญด้านหลังทางขึ้น  รร.สธ.ทบ. ได้จารึกภาษิตบาลีสีทองประจำโรงเรียน เป็นครั้งแรก คำว่า “ปญญาวุโธ” หมายความว่า “ผู้มีปัญญาเป็นดั่งอาวุธ”

 

ห้องเกียรติยศ:สถานที่ประดับยศและจัดพิธีสำคัญของ รร.สธ.ทบ.

 

ห้องพุทธเสนา:สถานที่ปฏิบัติภาวนาและประกอบศาสนกิจทางพุทธศาสนา

 

ห้องละมาด: สถานที่ปฏิบัติศาสนากิจของนักเรียนมุสลิม

 

แผ่นป้าย : รางวัลเชิดชูครูเสธ. ริเริ่ม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐

 

ภาษิตบาลีแรกประจำ รร.สธ.ทบ. “ปญญาวุโธ” คือ “ผู้มีปัญญา เป็นดั่งอาวุธ”

 

      ประการที่สอง“การสร้างองค์ความรู้”เนื่องด้วย รร.สธ.ทบ. คือตักศิลาของกองทัพ ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ทิ้งไว้ จะเป็นการสืบสานทางการศึกษาที่สำคัญ ในรอบปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้จัดทำหนังสือ ๒ เล่มคือ      (๑) ถอดรหัสพงษาวดารยุทธศิลปะ(๒) คู่มือจริยธรรมฝ่ายอำนวยการ รร.สธ.ทบ.หนังสือ ๒ เล่มนี้ถือว่า เป็นพื้นฐานองค์ความรู้ที่สำคัญยิ่ง เล่มแรก เรื่อง “ถอดรหัสพงษาวดารยุทธศิลปะ”เป็นหนังสือที่ย้อนไปเล่าประวัติศาสตร์ แนวคิด “เสนาธิการ” จากพระนิพนธ์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ในหนังสือ “พงษาวดารยุทธศิลปะ”หน้า ๘๕๗ระบุถึง “หน้าที่ของเสนาธิการ” ความว่า "...ก็การที่จะให้แม่ทัพ ผู้บัญชาการทราบเหตุการณ์ให้รอบคอบ ทั้งให้คำสั่งไปถึงทันเวลา และผู้รับเข้าใจแจ่มแจ้ง นี่แหละเป็นน่าที่เสนาธิการ..."และได้นำหนังสือต้นฉบับนี้ เปิดเล่ม หน้า ๘๕๗ใส่กรอบไว้ใน “ห้องพิพิธภัณฑ์ รร.สธ.ทบ.”ชั้นที่ ๑  โซน “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ” องค์ความรู้เล่มที่สอง “คู่มือจริยธรรมฝ่ายอำนวยการ รร.สธ.ทบ.”เป็นงานเขียนที่มีความสำคัญต่อหลักคิดหลักปฏิบัติ ให้ “ฝ่ายอำนวยการ” ในอนาคต เป็นผู้เพียบพร้อมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวแบบของทหารที่มีวินัย มีคุณธรรมของชาติ และเพื่อให้องค์ความรู้นี้ ได้ถูกส่งผ่านรุ่นต่อรุ่น ปีต่อปี จึงได้กำหนดให้เป็น “ตำรา” เล่มหนึ่ง ที่นายทหารนักเรียนหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. จะต้องอ่านควบคู่กับ “ตำรา ๑๐ เล่มพราง”เพื่อทดสอบความรู้ก่อนเข้าศึกษาทุกปี

 

หนังสือ “ถอดรหัสพงษาวดารยุทธศิลปะ” วางคู่หนังสือ “พงษาวดารยุทธศิลปะ” ต้นฉบับ เปิดหน้า ๘๕๗

 

“คู่มือจริยธรรมฝ่ายอำนวยการ รร.สธ.ทบ.: ตำราเล่มล่าสุด สอบเข้า รร.สธ.ทบ.

 

       ประการสุดท้าย“การสร้างจิตวิญญาณ”อดีตที่ผ่านมา รร.สธ.ทบ. มีจุดแข็งสำคัญคือ มีครูบาอาจารย์ที่  อุทิศตน เสียสละ ปิดทองหลังพระ ก้มหน้าก้มตาศึกษา พัฒนาความรู้ สั่งสอนลูกศิษย์  โดยปราศจากผลประโยชน์ใด ๆ ไม่เหมือนการทำหน้าที่นอกโรงเรียน ที่มีทั้ง ยศ อำนาจ และตำแหน่ง มีเรื่องหนึ่งคือกระบวนการสอบ ที่ห้ามมิให้มีการทุจริตเป็นเด็ดขาด ถึงวันนี้จะขอมุ่ง “สร้างจิตวิญญาณ” ของ “ฝ่ายอำนวยการรุ่นใหม่” ที่จะถูกอบรม  บ่มเพาะภายใต้“ระบบธำรงจริยธรรม”โดยใช้ “๓ กฎ”คือ กฎศีลธรรม กฎการใช้กำลัง และกฎคณิตศาสตร์“๓ กฎ”นี้จะเป็นการสร้างจริยธรรมในตัวตนของนายทหารนักเรียนหลักสูตรหลักประจำ กล่าวคือ แต่เดิม      การกระทำความผิดระหว่างการศึกษา จะมีบทลงโทษด้วยการตัดคะแนนความประพฤติเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการตัดสินคนด้วยวิธีการที่ ยึดถือ “ถูก–ผิด” มากเกินไป จึงมีแนวคิดว่า ผู้เข้ารับการศึกษาควรมีโอกาสทางเลือก ทำความดีปรับปรุงตนเองอีกชั้นหนึ่ง ก่อนถูกตัดแต้ม จึงใช้ “กฎศีลธรรม”เป็นขั้นตอนแรก เมื่อกระทำความผิดให้เข้า “ห้องพุทธเสนา”ปฏิบัติภาวนา สร้างความดีด้วยจิตใจ นั่งทบทวนตัวเอง ถ้ายังกระทำผิดซ้ำ ก็ใช้กฎข้อ ๒ “กฎการใช้กำลัง”มีสนามฟุตบอลหลังโรงเรียน ให้ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย วิ่งรอบสนามนั้น ถ้ายังเอาไม่อยู่ ก็ให้ใช้วิธีสุดท้าย คือ“กฎคณิตศาสตร์”ตัดแต้มตามโทษานุโทษต่อไป นี้คือ “จิตวิญญาณ” ที่จะสร้างให้เกิดขึ้นใหม่ในจิตใจ “ฝ่ายอำนวยการพันธุ์ใหม่” ทั้งนี้ถ้าจะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วย ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ

 

ห้องพุทธเสนา: สถานที่พัฒนาจิตใจ สร้างความดี รักษา “กฎศีลธรรม”

 

สนามกีฬากรมยุทธ์: พื้นที่พัฒนาสมรรถภาพร่างกาย สร้างกำลังกาย รักษา “กฎการใช้กำลัง”

 

      สรุปถ้าจะถามว่า “วันคืนล่วงไป เจ้ายังประโยชน์อันใดให้แก่แผ่นดิน” การสร้างทั้ง ๓ คือ การสร้างวัตถุ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างจิตวิญญาณน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจน ในห้วง ๑ ปีผ่านมานี่คือ “๓ สิ่ง” ...สร้าง” ที่จะขอทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์กับ “ตักศิลา” กองทัพบก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า “ครั้งหนึ่ง ผมเคยเป็นผู้บัญชาการ ณ ที่แห่งนี้”!!!   

 

พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ

ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Print
1952 Rate this article:
No rating

x


Copyright 2021 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top