Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา
Monday, March 8, 2021

บทความ

admin bi

บทความของอดีตผู้บังคับบัญชา ฉบับที่ ๔

ปืนใหญ่ “ประจำ รร.สธ.ทบ.”

      ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าประเพณีทางทหารที่นิยมจัดวาง “ปืนใหญ่โบราณ” ไว้หน้าหน่วยทหารได้เริ่มมีขึ้นในสมัยใดและมีเหตุผลใด จึงต้องยึดถือปฏิบัติเหมือนกันทั้งหน่วยทหารในประเทศและต่างประเทศ

      โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ ที่ตั้งอาคารประภาสโยธินก็เห็นมีปืนใหญ่ (ขนาดเล็ก) วางอยู่บนรางไม้ ๒ กระบอกหน้าอาคาร ไม่ทราบที่มาที่ไป พอย้าย รร.สธ.ทบ. เข้าที่ตั้งใหม่ได้นำมาด้วย โดยวางปืนหันหน้าไปทางถนนพระรามที่ ๕ (หน้าโรงเรียน) เมื่อพิจารณาตัวปืนที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับอาคารที่สูงสง่า ๕ ชั้น ปืนใหญ่ดังกล่าวจะยิ่งดูเล็กลงไปถนัดตา

      คณะกรรมการ รร.สธ.ทบ. ได้ร่วมกันหาแนวทางที่จะเสาะหาปืนใหญ่ที่มีขนาดเหมาะสมกับตัวอาคารเสนาธิปัตย์แห่งใหม่ คิดได้ ๓ แนวทาง (๑) ปืนใหญ่ที่ปลดประจำการแล้ว (๒) ปืนใหญ่โบราณที่ถูกขุดค้น และ (๓) ปืนใหญ่จำลองจากหน้ากระทรวงกลาโหม ปรากฎว่าทั้ง ๓ แนวทาง ไม่ใช่แนวทางที่จะสื่อว่าปืนใหญ่นี้เป็นสัญลักษณ์ของ รร.สธ.ทบ. ซึ่งมีจุดกำเนิดมาจาก รร.สธ.ทบ. โดยเฉพาะ

       ที่ประชุมจึงได้ตกลงใจกำหนดแนวทางที่ ๔ คือการหล่อขึ้นมาเอง โดยช่วยกันออกแบบร่วมกับช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากร มีหัวหน้าช่างชื่อ นายมานะ สุขขี โดยจำลองแบบปืนใหญ่โบราณหน้ากระทรวงกลาโหม แต่มีการวาดลวดลายบนตัวปืนตัวใหม่ เป็นรูปเข็มเสนาธิปัตย์และเครื่องหมายเหล่าเสนาธิการ  กระบอกแรกวางอยู่เบื้องขวาหันปากกระบอกหน้าโรงเรียน มีเครื่องหมาย “เข็มเสนาธิปัตย์” เหนือตัวปืน พร้อมสลักชื่อติดข้างตัวปืนด้านซ้ายว่า “เสนานฤนาท” อีกกระบอกหนึ่งวางเบื้องซ้าย ชื่อ “คชโกญจนาท” ติดเครื่องหมาย “เหล่าเสนาธิการ” ปืน ๒ กระบอก มีความยาว ๒.๔๕๒ เมตร หมายถึงปี ๒๔๕๒ เป็นปีก่อตั้ง รร.สธ.ทบ. ความกว้างปากลำกล้อง เท่ากับ ๑๐๙ มิลลิเมตร หมายถึงปีที่สร้างปืน เป็นวาระครบรอบ ๑๐๙ ปี สถาปนา รร.สธ.ทบ. (พ.ศ.๒๔๕๒ - ๒๕๖๑) 

                  

       ปืนใหญ่โบราณนี้มีพิธีเทโลหะหล่อขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยจัดพิธีพราหมณ์และสงฆ์เวลาฤกษ์ ๐๕๔๕ มีขุนทหารยืนประจำจุดมณฑลพิธี ๔ ทิศ ได้แก่ พ.อ.อดิชศร แย้มวงษ์, พ.อ.เกียรติชัย โอภาโส, พ.อ.วรยุทธ อ้นเพียร และ พ.อ.ชาตรี แสงทองศรีกมล มีการเขียนอักขระโบราณใส่ผ้าขาวนำไปฝังไว้ใต้ฐานปืนใหญ่ทั้งสองเพื่อเป็นสิริมงคล วันนั้นมีอาจารย์ ดร.หัตถา เลขจิต เป็นผู้นำกระทำพิธีพราหมณ์ลักษณะคล้ายคลึงกับการหล่อพระ

         หลังจากนั้นปืนใหญ่ได้ถูกนำไปหล่อต่อที่โรงงานช่างสิบหมู่จนแล้วเสร็จ นำมาติดตั้ง ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.หัตถาฯ ได้มากระทำพิธีเบิกปฐพีวางปืนใหญ่ เข้าที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบ การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามประเพณีโบราณ

 

         นับแต่นี้ต่อไป ปืน “เสนานฤนาท” และ “คชโกญจนาท” จะกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะอยู่คู่กับ รร.สธ.ทบ. และกองทัพบกสืบไปชั่วกาลนาน

 

              พลตรี บุญรอด  ศรีสมบัติ

              ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

              ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

Print
1586 Rate this article:
4.7

x


Copyright 2021 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top