Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา
Monday, July 6, 2020

บทความ

admin bi

บทความของอดีตผู้บังคับบัญชา ฉบับที่ ๓

จรรยาบรรณ “ครู เสธ.”

พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

            เมื่อปี ๒๕๕๘ รร.สธ.ทบ. เคยทำแบบสอบถามอาจารย์ รร.สธ.ทบ. เกี่ยวกับเรื่อง “จรรยาบรรณอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบกที่พึงประสงค์” คราวนั้นได้ข้อคิดเห็นมาระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ตกผลึกมากพอ ต่อเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ รร.สธ.ทบ. ได้จัดกิจกรรม “วันเชิดชูครูเสธ.” เป็นครั้งแรก ในวันคล้ายวันทิวงคตของจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ วันนั้น อาจารย์เสธ. ร่วมใจกันถวายรางวัล “ครูเสธ.ดีเด่น” แด่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ โดยการถวายพระเกียรติเป็น “ครูเสธ.ดีเด่น” พระองค์แรก ในขณะเดียวกันก็มีการมอบ “แหวนครูเสธ.” แก่อาจารย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ๑๖ ปีขึ้นไป

            และที่สำคัญ ได้มีการพูดคุยถึงต้นแบบของ “จรรยาบรรณครู เสธ.” ว่าควรจะเป็นอย่างไร แม้ว่าจะยังมิได้ข้อสรุป ผู้เขียนจะขอตั้งเป็น “ตุ๊กตา” ไว้ให้ได้ช่วยการพิจารณา ดังนี้

            ประการแรก ครูเสธ. จะต้องยึดถือ “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ” เป็นพระบิดาต้นแบบแห่งเสนาธิการของกองทัพไทย โดยมีหนังสือ “พงศาวดารยุทธศิลปะ” เป็นตำราเล่มแรกของ รร.สธ.ทบ. ที่ครูเสธ. จะต้องอ่านเป็น “Reading List”

            ประการที่สอง ครูเสธ. จะต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสิริมงคลยิ่งในการเป็นทหารอาชีพ ที่ทำหน้าที่สั่งสอนศิษย์

            ประการที่สาม ครูเสธ. จะต้องศึกษาแนวทางและคำสอนจาก “ศาสตร์พระราชา” เพื่อนำมาประยุกต์และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์

            ประการที่สี่ ครูเสธ. จะต้องสั่งสอนศิษย์ด้วยความเท่าเทียมกัน และให้ความรู้ทุกศาสตร์อย่างไม่ปิดบัง และไม่มีอคติต่อศิษย์

            ประการที่ห้า ครูเสธ. จะต้องไม่แสวงประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิชอบ

            ประการที่หก ครูเสธ. จะต้องยึดหลักการประเมินผลด้วยการสอบที่เคร่งครัด ไม่อ่อนข้อให้กับการทุจริตในการสอบ เพราะถ้าการสอบยังทุจริตได้ จะหวังอะไรกับการปฏิบัติงานเพื่อกองทัพและประชาชนในอนาคต

            ประการที่เจ็ด ครูเสธ. จะต้องยึดแนวทางการสอบ ตามแนวพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ที่ว่า “ยอมให้ศิษย์สอบตกในโรงเรียนเป็น ๑๐ ครั้ง แต่จะไม่ยอมให้ลูกศิษย์ไปสอบตก ในสงครามแม้แต่ครั้งเดียว”

            ประการที่แปด ครูเสธ. จะต้องยึดหลักคิดและภูมิปัญญาเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของพระมหากษัตริย์เจ้าและแม่ทัพสำคัญ รวมทั้งนักรบของไทยในอดีตเป็นหลัก ส่วนแนวคิดใหม่ๆ จากตะวันตกก็ให้นำมาประกอบในการศึกษาและประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

            ประการที่เก้า ครูเสธ. จะต้องไม่แพร่งพรายความลับทางการศึกษาของ รร.สธ.ทบ.

            และ ประการสุดท้าย ครูเสธ. จะต้องให้เกียรติต่อศิษย์เสมอ ห้ามมิให้มีการแสดงกริยาดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามการเป็นผู้รู้น้อยของศิษย์

            สรุปได้ว่า จรรยาบรรณ ครูเสธ. ทั้ง ๑๐ ประการนี้ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้น ไว้เป็นหลักยึดหลักปฏิบัติของครูเสธ. ไปพลางๆ ก่อน ต่อเมื่อมีการตรวจสอบความเป็นไปได้และน่าเชื่อถือมากกว่านี้ ก็ให้มีการปรับแก้กันต่อไป อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของจรรยาบรรณครูเสธ. นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีครูเสธ. เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ อยู่เบื้องหน้า มีตำราเล่มแรก “พงศาวดารยุทธศิลปะ” เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารตำรา มีการถ่ายทอดวิชาต่อศิษย์อย่างไม่ปิดบัง คุมเข้มการสอบ มิให้มีการทุจริต ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

            นั่นคือ “จรรยาบรรณ” ครูเสธ. ที่จะต้องสำเหนียกและสำนึกอย่างที่สุด” !!!

*****************

Print
1453 Rate this article:
No rating

x


Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top