Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา
Friday, October 30, 2020

บทความ

SuperUser Account

กอ.รมน. ทำประชาคมแนะนำการใช้เตาเผาถ่านชีวมวล


กอ.รมน. ทำประชาคมแนะนำการใช้เตาเผาถ่านชีวมวล วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) พันโทมานะ สว่างแจ้ง ครูฝึก/วิทยากร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่ทำเวทีทำประชาคมกับประชาชนที่ติดตั้งเตาเผาถ่านชีวมวลคุณภาพสูงในพื้นที่โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูนท์ ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายอำเภอป่าโมก และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูนท์ ปราชญ์ความมั่นคงประชาชน เข้าร่วมทำประชาคม จำนวน ...
ผู้สื่อข่าว : วีรยุทธรวดเร็ว
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไลสนิทผล
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

Print
547 Rate this article:
No rating

x


Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top